Hotărârea nr. 35/2001

HOTARAREA NR. 35 privind modificarea statului de funcții la Cantina de ajutor social
01h35

JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.35

privind modificarea statului de funcţii la Cantina de ajutor social

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2001,

Analizând referatul nr. 6050/2001 al Serviciului resurse umane, prin care se propune modificarea statului de funcţii la Cantina de ajutor social,

Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,

În conformitate cu prevederile art.20 , alin.(2) , lit. “ d ” din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată , privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE  

Art.1 Se modifică statul de funcţii al Cantinei de ajutor social, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, urmând ca la baza funcţiilor de conducere de director şi contabil şef să fie funcţia de execuţie de referent treapta IA (nivel studii medii), urmând a se acorda indemnizaţia de conducere, corespunzător acestor funcţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr.24/2000.  

Art.2 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 22.02.2001

 

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache p.SECRETAR
dir.Gabriela Mihăilescu

Anexa nr. 1 la H.C.L

STAT DE FUNCŢII
al Cantinei de Ajutor Social, valabil de la data de 1 martie    

Nr. crt.

Funcţia de execuţie

Funcţia de conducere

Gradul/treapta

Număr posturi

Nivel studii

1.

Referent

Director

IA

1

M

2.

Referent

Contabil şef

IA

1

M

3.

Referent

Şef serviciu

IA

1

M

4.

Referent

IA

1

M

5.

Casier

I

1

M

6.

Muncitor calificat

I

3

G

7.

Muncitor calificat

II

2

G

8.

Muncitor necalificat

7

G

TOTAL POSTURI

17