Hotărârea nr. 34/2001

HOTARAREA NR. 34 privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru anul 2001
01h34

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 34

privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru anul 2001

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2001,

Analizând referatul nr.5312/2001, al Serviciului resurse umane, prin care se propune aprobarea numărului de asistenţi personali pentru anul 2001,

Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.”d” din Legea nr.69/1991, precum şi ale art.6 din Hotărârea Guvernului României nr.626/2000,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă, pentru anul 2001, un număr de 950 de posturi asistenţi personali pentru persoanele cu handicap.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.    

 

Adoptată în Sibiu, la data de 22.02.2001.

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache p.SECRETAR
dir.Gabriela Mihăilescu