Hotărârea nr. 33/2001

HOTARAREA NR. 33 privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local care să facă parte din Comisia de examinare pentru ocuparea postului de secretar al municipiului Sibiu
01h33

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTÃRÂREA NR. 33

privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local care sĂŁ facĂŁ parte din Comisia de examinare pentru ocuparea postului de secretar al municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 22.02.2001,

Analizând referatul nr. 18106/12.02.2001, al Serviciului resurse umane, prin care se propune numirea unui reprezentant al Consiliului Local care sã facã parte din Comisia de examinare pentru ocuparea postului de secretar al municipiului Sibiu ,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art.52 din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE:

Art.1. Se numeÂşte dl. consilier Constantin Oprean reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu ĂŽn comisia de examinare pentru ocuparea postului de secretar al municipiului Sibiu.

   

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 22.02.2001.

   

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache p.SECRETAR
dir.Gabriela MihĂŁilescu