Hotărârea nr. 32/2001

HOTARAREA NR. 32 privind avizarea documentaţiei “PUD Sediu firma str. Căprioarelor nr.11”
01h32

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREA NR.32

privind avizarea documentaţiei “PUD Sediu firmă str.Căprioarelor nr.11”

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2001,

Analizând referatul nr.2497/2001, prin care Direcţia Patrimoniu-Urbanism propune aprobarea documentaţiei “PUD Sediu firmă str.Căprioarelor nr.11”, conform proiectului nr.118/2000 întocmit de SC PRODON CONSULT SRL, arh.Viorel Neamţu,

Văzând avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), litera "m" din Legea nr. 69/1991, ale art. 2 şi 36 din HGR 525/1996, precum şi ale Ordinului nr. 91/1991 şi 37N/2000 ale M.L.P.A.T.,

In temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, republicată, privind administraţia publică locală.,

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă documentaţia “PUD Sediu firmă str.Căprioarelor nr.11”, conform proiectului nr.118/2000 întocmit de SC PRODON CONSULT SRL, arh.Viorel Neamţu, cu respectarea condiţiilor din avize.

Art.2 Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 22.02.2001.

 

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache p. SECRETAR
dir. Gabriela Mihăilescu