Hotărârea nr. 31/2001

HOTARAREA NR. 31 privind modificarea Normelor de desfășurare a transporturilor în regim taxi pe teritoriul municipiului Sibiu
01h31

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 31

privind modificarea Normelor de desfăşurare a transporturilor în regim taxi pe teritoriul municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2001,

Analizând referatul nr. 17993 /2001, al Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea Normelor de desfăşurare a activităţilor în regim taxi pe teritoriul municipiului Sibiu, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.89/1998,

Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(3) din Legea nr.69/1991, precum şi ale art.51, alin.2 din Ordinul nr.527/1997 al Ministrului Transporturilor,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se modifică anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.89/1998, urmând ca aliniatul 1 al literei F – “Sancţiuni” din Capitolul II al anexei să aibă următorul cuprins:“ Nerespectarea condiţiilor impuse prin Norme, la punctele A,C, şi D, se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 3.000.000 lei, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei nr.44/1997, completate cu prevederile Legii nr.32/1968, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor cu modificările ulterioare.”

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 22.02.2001.

 

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache p.SECRETAR
dir.Gabriela Mihăilescu