Hotărârea nr. 30/2001

HOTARAREA NR. 30 privind neînsușirea unor rapoarte de expertiză tehnică-judiciară
01h30

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 30

privind neînsuşirea unor rapoarte de expertiză tehnică-judiciară

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2001,

Analizând referatul nr.16831/2001, al Comisiei pentru verificarea rapoartelor de expertiză,

Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,

În conformitate cu prevederile art.84 din Legea nr.69/1991 şi ale art.728 din Codul Civil,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Nu se însuşesc rapoartele de expertiză tehnică-judiciară, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 22.02.2001.

 

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache p.SECRETAR
dir.Gabriela Mihăilescu

ANEXA NR.I

S I T U A Ţ I A
expertizelor întocmite conform art.84 alin 3 din Legea nr.69/1991 pentru partajarea imobilelor aflate în indiviziune şi de asemenea a recunoaşterii de drepturi în favoarea terţelor persoane, neînsuşite de către Consiliul Local

Nr crt

Nr. dosar instanţă

Coproprietari

Cote %

Adresa

Nr. camere

Valoarea de circulaţie -mii lei-

Sulta cuvenită -mii lei-

Supraf teren -mp-

OBSERVAŢII

  1.

3529/ 2000

Mockel Gunter     Statul Român

    -

str. C. Noica, nr. 23

    -

    -

    -

    -

Nu se însuşeşte raportul de expertiză întrucât Statul Român şi-a înstrăinat cota de proprietate către foştii chiriaşi . Contractele de vânzare -cumpărare au fost încheiate în baza Legii nr. 112/1995 şi au fost înscrise de către actualii proprietari în Cartea funciară.

      2.

5265/ 2000

Radu Maria Radu Doina Vasilica   Statul Român    

      -

str. Semaforului, colţ cu B-dul V. Milea,      

       

      -        

      -

          271

Nu se însuşeşte raportul de expertiză, întrucât terenul solicitat de reclamanţi este afectat unei utilităţi publice fiind amenajat în prezent ca zonă verde. Nu sunt delimitate cote ale suprafeţelor menţionate în raportul de expertiză, respectiv lungimea şi lăţimea perimetrului de teren expertizat.

      3

4036/ 2000

Bichea Nicolae Florea Nicolae       Statul Român

    -

Aleea Roşiorilor, nr. 6, 8

    -

    -

    -

            572

Nu se însuşeşte raportul de expertiză , terenul care este în prezent “folosit” de Bichea şi Florea este proprietate a Statului Român având ca ram de cultură teren de construcţii. Perimetrul evidenţiat în expertiză ca fiind folosit de reclamanţi nu corespunde cu realitatea de fapt atât sub aspectul fronturilor desemnate de expertiză cât şi cu privire la amplasament.

    4

16454/ 2001

Achim Susana     Statul Român

1 / 2 teren 1 / 2 teren

    Str. Ulmului, nr. 26 - 28

    2077

Nu se însuşeşte raportul de evaluare a terenului efectuat în scopul atribuirii în natură a cotei ideale de teren a statului către numita Achim Susana anexat cererii întrucât există posibilitatea împărţirii în natură a acestuia conform cotelor ideale de proprietate .