Hotărârea nr. 3/2001

HOTARAREA NR. 3 privind aprobarea Contractului de asociere în participațiune încheiat între Municipiul Sibiu și SC Beta Cons SRL conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.138/2000
01h3

JUDEÞUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTÃRÂREA NR. 3
privind aprobarea Contractului de asociere În participaÞiune Încheiat Între Municipiul Sibiu ºi SC Beta Cons SRL conform Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.138/2000

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 25.01.2001,

Analizând referatul nr. 3054/2001 al DirecÞiei Patrimoniu , privind aprobarea Contractului de asociere În participaÞiune Încheiat Între Municipiul Sibiu ºi SC Beta Cons SRL conform Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.138/2000,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.20 , alin.(2), lit. "g" din Legea nr. 69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicatã, privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art.1 Se aprobã contractul de asociere În participaÞiune Încheiat Între Municipiul Sibiu ºi SC Beta Cons SRL conform anexei nr.1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2 Contractul de asociere În participaÞiune care face obiectul art.1 intrã În vigoare Începând cu data de 19.02.2001.

Art.3 Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la Îndeplinire a prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 25.01.2001.

 

 

PREÂŞEDINTE,
Ioan Cornel Langa

p.SECRETAR,
dir.Gabriela MihĂŁilescu