Hotărârea nr. 28/2001

HOTARAREA NR. 28 privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.137/1998 și nr.5/2001
01h28

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 28

privind modificarea şi completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.137/1998 şi nr.5/2001  

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2001,

Analizând referatul nr.17613 /2001, al Direcţiei patrimoniu urbanism, prin care se propune modificarea şi completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.137/1998 şi nr.5/2001,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.”g” din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se modifică şi se completează art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.137/1998, care va avea următorul conţinut:“ Se repartizează spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în municipiul Sibiu, str.Arhivelor nr.2, în suprafaţă totală de 29,96 mp., FDGR – Filiala Sibiu, cu destinaţia “librărie cu vânzare de carte în limba germană şi anticariat”.

Art.2. Se modifică şi se completează Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.5/2001, prin care s-a aprobat prelungirea termenelor contractelor de închiriere pentru unele categorii de spaţii obţinute fără licitaţie publică, articolul 1, liniuţa 2, care va avea următorul conţinut: “ librărie cu vânzare de carte în limba germană şi anticariat”.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.Adoptată în Sibiu, la data de 22.02.2001.

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache p.SECRETAR
dir.Gabriela Mihăilescu