Hotărârea nr. 27/2001

HOTARAREA NR. 27 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 160/2000, pentru stabilirea Metodologiei privind aprobarea ocupării ocazionale a terenurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu (Modificată și completată prin HCL NR. 64/2001)
01h27

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 27

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.160/2000, pentru stabilirea Metodologiei privind aprobarea ocupării ocazionale a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2001,

Analizând referatul nr.9625 /2001, al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.160/2000, pentru stabilirea Metodologiei privind aprobarea ocupării ocazionale a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.”g” din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se completează articolul 1 din Anexa la Hotărârea nr. 160/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru stabilirea Metodologiei privind aprobarea ocupării ocazionale a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Sibiu şi va avea următorul conţinut : “ Terenurile aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Sibiu pot fi ocupate ocazional şi pe o perioadă determinată, fără licitaţie publică, pentru următoarele situaţii :

  1. depozitarea materialelor de construcţii, combustibil sau alte materiale necesare gospodăriilor sau societăţilor comerciale, instituţiilor, în vederea executării lucrărilor de reparaţii, construcţiilor de locuinţe şi a construcţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, precum şi pentru întreţinerea imobilelor ;

  2. desfăşurarea manifestărilor cultural – artistice şi sportive organizate cu scop publicitar sau având scop comercial ;

  3. amenajări expoziţionale;

  4. organizare de târguri cu caracter comercial ;

  5. efectuarea comerţului stradal ocazional în faţa magazinelor autorizate, numai cu produse care sunt cuprinse în obiectul autorizaţiei de funcţionare;

  6. organizare de şantier;

  7. efectuarea unor activităţi comerciale de sezon, care nu conturbă liniştea şi ordinea publică, pe amplasamente aprobate de către Serviciul de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului.”

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 22.02.2001.

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache p.SECRETAR
dir.Gabriela Mihăilescu