Hotărârea nr. 26/2001

HOTARAREA NR. 26 privind organizarea licitaÞiei publice deschise în vederea concesionării unor terenuri proprietatea Statului Român, situate în intravilanul Municipiului Sibiu (Pct. 15 din anexa nr.1 abrogat de HCL NR. 271/2003. Punctele 1, 6, 16 din anexa nr. 1 abrogate de HCL NR. 272/2004. Punctele 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 lot B din anexa nr. 1 revocate prin HCL NR. 128/2005)
01h26

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 26

privind organizarea licitaţiei publice deschise în vederea concesionării unor terenuri proprietatea Statului Român, situate în intravilanul Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2001,

Analizând referatul nr.18010/2001, al Direcţiei Patrimoniu Urbanism, prin care se propune organizarea licitaţiei publice deschise în vederea concesionării unor terenuri proprietatea Statului Român, situate în intravilanul municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.”g” şi art.84 din Legea nr.69/1991, ale Legii nr.50/1991 şi ale Legii nr.219/1998, În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenurilor proprietatea Statului Român, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, cuprinse în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini cadru, care va sta la baza organizării licitaţiei publice în vederea concesionării terenurilor proprietatea Statului Român, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, cuprins în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Caietul de sarcini cadru va fi completat pentru fiecare lot concesionat, în funcţie de condiţiile impue prin planul urbanistic de detaliu aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu, completările acestuia nu vor necesita aprobarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.3. Preţul de pornire la licitaţie va fi diferenţiat în funcţie de zona în care se află, după cum urmează: 1.zona I716.812 lei/mp; 2.zona II700.886 lei/mp; 3.zona III676.992 lei/mp.

Art.4. Durata concesiunii va fi: -pe durata existenţei construcţiei, conform Legii nr.50/19991, pentru terenurile destinate construcţiei de locuinţe; -pe 49 de ani, conform Legii nr.219/1998, pentru terenurile destinate construcţiei de spaţii comerciale, prestări servicii, etc.

Art.5. Se abrogă Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.131/1998 şi nr.74/1999.

Art.6. Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 22.02.2001.

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache p.SECRETAR
dir.Gabriela Mihăilescu