Hotărârea nr. 253/2001

HOTĂRÂREA NR. 253 referitoare la concursul de solutii organizat în vederea reabilitarii, modernizarii si întretinerii iluminatului public în municipiul Sibiu (Revocată de HCL NR. 189/2004)
01h253

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 253

referitoare la concursul de solutii organizat ĂŽn vederea reabilitarii, modernizarii si ĂŽntretinerii iluminatului public ĂŽn municipiul Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 20.12.2001,

Analizând informarea nr. 134326/14.12.2001 prin care Directia Tehnica aduce la cunostinta Consiliului Local al municipiului Sibiu ofertele retinute de juriul desemnat pentru concursul de solutii În vederea reabilitarii, modernizarii si Întretinerii iluminatului public În municipiul Sibiu, concurs organizat În data de 31 octombrie 2001,

În conformitate cu dispozitiile art.9 alin.(2) din O.U.G. nr. 60/2001,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.3 si 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art . 1 . Se ia act de ofertele retinute de juriul nominalizat prin Dispozitia nr. 709/2001 a primarului municipiului Sibiu, pentru concursul de solutii, organizat ĂŽn data de 31 octombrie 2001, ĂŽn vederea reabilitarii, modernizarii si ĂŽntretinerii iluminatului public ĂŽn municipiul Sibiu si se ĂŽnsuseste oferta VA TECH Elind GMBH Austria.

Art. 2 . Se mandateaza primarul municipiului Sibiu sa negocieze clauzele contractuale cu concurentul nominalizat la art.1si sa prezinte pentru aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu proiectul contractului, ĂŽn sedinta din luna ianuarie 2002.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 20.12.2001

 

PREÂŞEDINTE
Gheorghe Popa
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola