Hotărârea nr. 252/2001

HOTÃRÂREA NR. 252 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD -statie distribuire carburanti, spalatorie auto, magazin, si cofetarie cu terasa, Piata 1 Decembrie 1918 Sibiu
01h252

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 252

privind aprobarea documentatiei de urbanism " PUD -statie distribuire carburanti, spalatorie auto, magazin, si cofetarie cu terasa, Piata 1 Decembrie 1918 Sibiu "

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 20.12.2001,

Analizând raportul nr. 134844/17.12.2001 prin care Directia Patrimoniu - urbanism propune aprobarea documentatiei de urbanism "PUD- statie distribuire carburanti, spalatorie auto, magazin si cofetarie cu terasa, Piata 1 Decembrie 1918 Sibiu " conform proiect nr. 22/2001 Întocmit de S.C. SISTEM SRL, cu conditia obtinerii avizelor necesare,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 25 si 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 si ale art. 2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "k" si ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art . 1 . Se aproba documentatia de urbanism " PUD - statie distribuire carburanti, spalatorie auto, magazin si cofetarie cu terasa, Piata 1 Decembrie 1918 Sibiu ", conform proiect nr. 22/2001 ĂŽntocmit de S.C. SISTEM S.R.L.

Art. 2 . Investitorul desemnat, prin licitatie publica, va fi obligat sa amenajeze pe cheltuiala sa, sau sa suporte cheltuielile de amenajare a unei suprafete de teren echivalenta cu cea ocupata, pe amplasamentul stabilit de Directia Patrimoniu - urbanism .

Art. 3 . Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 20.12.2001

 

PREÂŞEDINTE
Gheorghe Popa
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola