Hotărârea nr. 251/2001

HOTÃRÂREA NR. 251 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare retele tehnico - edilitare si modernizare strada Stefan cel Mare"
01h251

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 251

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare retele tehnico - edilitare si modernizare strada Stefan cel Mare"

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 20.12.2001,

Analizând raportul nr. 135526/19.12.2001 Întocmit de Directia Tehnica prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare retele tehnico - edilitare si modernizare strada Stefan cel Mare",

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin.5 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. m precum si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art . 1 . Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare retele tehnico - edilitare si modernizare strada Stefan cel Mare ", dupa cum urmeaza :

Valoare : Total : 30.507.032 mii lei

din care C+ M: 30.215.740 mii lei

Art. 2 . Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 20.12.2001

 

PREÂŞEDINTE
Gheorghe Popa
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola