Hotărârea nr. 250/2001

HOTĂRÂREA NR. 250 privind aprobarea pretului de referinta pentru energia termica furnizata populatiei (Revocată de HCL NR. 146/2002)
01h250

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 250

privind aprobarea pretului de referinta pentru energia termica furnizata populatiei

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 20.12.2001,

Analizând referatul nr.131918/06.12.2001 prin care d-nul Nicolae Rada, consilier municipal propune modificarea pretului de referinta aprobat prin Hotarârea nr. 207/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu la 600.000 lei/Gcal, cu TVA, si raportul Directiei Economice nr. 135188/18.12.2001 ,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale. buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului si avizul Comisiei pentru servicii publice si comert,

În conformitate cu dispozitiile art.2 si 3 din O.U.G. nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie si ale art. 60 din Legea nr. 24/2001,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "s" si ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art . 1 . Se aproba pretul de referinta pentru energia termica furnizata populatiei Începând cu data de 1 noiembrie 2001, În suma de 600.000 lei /Gcal, cu TVA inclus.

Art. 2 . De la data adoptarii prezentei hotarâri se abroga Hotarârea nr. 207/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu , având acelasi obiect de reglementare.

Art. 3. Primarul Municipiului Sibiu si S.C. Energie Termica S.A. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 20.12.2001

 

PREÂŞEDINTE
Gheorghe Popa
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola