Hotărârea nr. 25/2001

HOTARAREA NR. 25 privind modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.138/2000 privind asocierea în participațiune între Primăria Municipiului Sibiu și societăți comerciale ce au ca obiect activitatea de reclamă publicitate
01h25

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 25

privind modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.138/2000 privind asocierea în participaţiune între Primăria Municipiului Sibiu şi societăţi comerciale ce au ca obiect activitatea de reclamă publicitate

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2001,

Analizând referatul nr.5277 /2001, al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.138/2000 privind asocierea în participaţiune între Primăria Municipiului Sibiu şi societăţi comerciale ce au ca obiect activitatea de reclamă publicitate,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.”g” şi art.84 din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se modifică art.4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.138/2000, privind asocierea în participaţiune între Primăria Municipiului Sibiu şi societăţi comerciale ce au ca obiect activitatea de reclamă publicitate, astfel:

“ Fiecare contract de asociere în participaţiune cu societăţi comerciale ce au ca obiect activitatea de reclamă-publicitate intră în vigoare numai după aprobarea lui în Consiliul Local. Modificarea, adaptarea şi completarea contractelor de asociere în participaţiune se va face prin acte adiţionale încheiate între părţile contractante, care vor intra în vigoare după aprobarea în Consiliul Local, cu excepţia actelor adiţionale care stabilesc noile amplasamente, acestea intrând în vigoare la data semnării lor de către părţile contractante, fără a mai fi supuse aprobării Consiliului Local.”

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 22.02.2001.

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache p.SECRETAR
dir.Gabriela Mihăilescu