Hotărârea nr. 249/2001

HOTĂRÂREA NR. 249 privind aprobarea bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2002 (Completată de HCL NR. 6/2002)
01h249

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 249

privind aprobarea bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2002

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , ĂŽn sedinta ordinara din data de 20.12.2001,

Analizând raportul nr 135710/20.12.2002 Întocmit de Directia economica , privind proiectul bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2002,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 20 alin 4 din Legea nr. 189/1998 a finantelor publice locale, ale art 25 - 31 din Legea nr.743/2001 privind bugetul de stat pe anul 2002,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 1 litera "d" si ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art . 1 . Se aproba bugetul local al municipiului Sibiu pe anul 2002, conform anexei nr. I care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2 . Pentru ĂŽncasarea impozitelor si taxelor locale, acestea se vor rotunji la 1000 lei ĂŽn sensul ca fractiunile sub 500 lei si inclusiv se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 500 lei se majoreaza la 1000 lei.

Art. 3. .Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 20.12.2001

 

PREÂŞEDINTE
Gheorghe Popa
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1