Hotărârea nr. 248/2001

HOTÃRÂREA NR. 248 privind rectificarea bugetului local
01h248

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 248

privind rectificarea bugetului local

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 20.12.2001,

Analizând referatul nr. 134317/2001 prin care Directia Economica propune aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2001 cu suma de 38.195.318 mii lei,

Având În vedere adresa nr. 10231/03.12.2001 a Consiliului Judetean, precum si necesitatea diminuarii creditelor bugetare aprobate În bugetul local,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico -sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 4 din Legea nr. 189/1998,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2001 cu suma de 38.195.318 mii lei, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 20.12.2001

 

PREÂŞEDINTE
Gheorghe Popa
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2001

Capitol
articol
aliniat

Denumire indicatori

Program
initial
an

Plan initial
trim IV

Influente
trim IV

Program rectificat
an

Plan rectificat trim IV

0001

VENITURI

679.815.013

186.634.151

- 38.195.318

641.619.695

148.438.833

3102

VENITURI CU DEST. SPECIALA

55.229.392

22.120.973

- 33.000.000

22.229.392

- 10.879.027

310205

Venituri din fondul pentru locuinte

50.000.000

21.200.923

- 33.000.000

17.000.000

- 11.799.077

3302

SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU BUGETELE LOCALE

204.912.352

48.243.542

- 5.195.318

199.717.034

43.048.224

5002

CHELTUIELI

679.815.013

186.634.231

- 38.195.318

641.619.695

148.438.913

5702

ÎNVATAMÂNT

263.188.785

67.714.704

- 5.195.318

257.993.467

62.519.386

570202

Cheltuieli de personal

198.922.108

47.419.386

- 5.100.892

193.821.216

42.318.494

570238

Transferuri

763.614

453.647

- 94.426

669.188

359.221

9602

CHELTUIELI CU DEST. SPECIALA

55.229.392

22.279.430

- 33.000.000

22.229.392

-10.720.570

960204

Cheltuieli din fondul pentru locuinte

50.000.000

21.419.380

- 33.000.000

17.000.000

- 11.580.620