Hotărârea nr. 247/2001

HOTÃRÂREA NR. 247 privind numirea conducatorului Serviciului public de protectie si asistenta sociala
01h247

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 247

privind numirea conducatorului Serviciului public de protectie si asistenta sociala

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 20.12.2001,

Analizând raportul nr. 135164/18.12.2001 prin care Serviciul Resurse umane propune numirea conducatorului Serviciului public de protectie si asistenta sociala,

Având În vedere Hotarârea nr. 216/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu si rezultatele concursului organizat În vederea ocuparii postului de sef serviciu la Serviciul public sus - mentionat,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. "i" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Articol unic. Se numeste ĂŽn functia de sef al Serviciului public de protectie si asistenta sociala, d-na Deleanu Mariana.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 20.12.2001

 

PREÂŞEDINTE
Gheorghe Popa
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola