Hotărârea nr. 246/2001

HOTĂRÂREA NR. 246 privind modificarea organigramei si statului de functii la Cantina de ajutor social (Anexa nr. 1 modificată de HCL NR. 267/2005)
01h246

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 246

privind modificarea organigramei si statului de functii la Cantina de ajutor social

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 20.12.2001,

Analizând raportul nr. 133150/12.12.2001 prin care Serviciul resurse umane propune suplimentarea statului de functii al Cantinei de ajutor social cu doua posturi de muncitori deservire ( necalificati ),

Având În vedere activitatile noi ce se desfasoara În cadrul Cantinei de ajutor social,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "i" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba suplimentarea numarului de personal la Cantina de ajutor social, modificându-se corespunzator statul de functii cu 2 posturi de muncitori deservire (necalificati).

Art.2. Administratorul Cantinei de ajutor social va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 20.12.2001

 

PREÂŞEDINTE
Gheorghe Popa
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola