Hotărârea nr. 245/2001

HOTĂRÂREA NR. 245 privind aprobarea documentatiei PUD pentru concesionarea unui teren cu destinatia constructii, situat în Sibiu, str. Jina nr. 11 (Revocată de HCL NR. 11/2002)
01h245

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 245

privind aprobarea documentatiei PUD pentru concesionarea unui teren cu destinatia constructii, situat ĂŽn Sibiu, str. Jina nr.11 "

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 20.12..2001,

Analizând raportul nr. 131998/07.12.2001 prin care Directia Patrimoniu - urbanism propune aprobarea documentatiei PUD pentru concesionarea unui teren cu destinatia constructii, situat Sibiu, În str. Jina nr. 11, conform proiect nr. 68/2001 Întocmit de arh. Denesan Lucia,

Având În vedere Hotarârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si Regulamentul local de urbanism,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 25 si 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 si ale art.10 din Legea nr. 50/1991, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001, ale art. 1 alin.2 si art. 3 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. g si k si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism PUD pentru concesionarea unui teren cu destinatia constructii, situat ĂŽn Sibiu, str. Jina nr. 11", conform proiect nr. 68/2001 ĂŽntocmit de arh. Denesan Lucia.

Art.2. Se aproba concesionarea, prin licitatie publica, a terenului proprietatea municipiului Sibiu, situat ĂŽn Sibiu , str. Jina nr.11, ĂŽn suprafata de 37,50 mp. identificat ĂŽn C.F. Sibiu nr. 665 nr. top. 5287/2/1.

Art.3. Concesionarea terenului se va face pe durata existentei constructiei.

Art.4. Pretul de pornire a licitatiei este de 849.031 lei/mp. valabil la data de 30 .09.2001 , pret ce se va indexa cu indicele de inflatie prevazut În Buletinul Statistic de preturi pâna În momentul desfasurarii licitatiei.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 20.12.2001

 

PREÂŞEDINTE
Gheorghe Popa
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola