Hotărârea nr. 244/2001

HOTÃRÂREA NR. 244 privind însusirea rapoartelor de expertiza tehnica - judiciara
01h244

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 244

privind ĂŽnsusirea rapoartelor de expertiza tehnica - judiciara

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 20.12.2001

Analizând raportul nr. 133999/13.12.2001 al Comisiei pentru verificarea rapoartelor de expertiza,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 728 din Codul Civil,

În temeiul prevederilor art. 3 , ale art. 38 alin. 2 lit. "f", art. 121 si 123 alin.2 precum si ale art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se Însusesc rapoartele de expertiza tehnica - judiciara, cuprinse În anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 20.12.2001

 

PREÂŞEDINTE
Gheorghe Popa
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1

S I T U A T I A

expertizelor ĂŽntocmite conform art. 3 alin. 1 si 2; art. 38 alin. 2 lit. f, art. 121 si art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, ĂŽnsusite de catre Consiliul Local

Nr crt

Nr. dosar instanÞã

Coproprietari

Cote %

Adresa

Nr. camere

Valoarea de circulaĂžie -mii lei-

Sulta cuvenitĂŁ -mii lei-

Supraf teren -mp-

OBSERVAÞII

1 5385/2000 Statul Român 1 / 1 str. Ocnei, nr. 25 4 260.000 - 53 Se Însuseste raportul de contraexpertiza Întocmit de expertii Buha Gheorghe, Gheorghiu Petre si Horhoianu Valentin În dosarul 5385/2000 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu la solicitarea S.C. Consumcoop S.R.L., Întrucât În pretul stabilit este inclus sporul de valoare rezultat din vadul comercial si starea tehnica a constructiei.
2 1548/2001 Statul Român 1 / 1 str. N. Balcescu, nr. 40 - 193.050 - 24 Se Însuseste raportul de expertiza Întocmit În dosarul 1548/2001 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu de expert ing.Toma Suciu la solicitarea S.C. Juventus S.R.L., Întrucât În pretul stabilit este inclus sporul de valoare rezultat din vadul comercial si starea tehnica a constructiei.
3 4566/2001 Statul Român 1 / 1 str. 9 Mai, nr. 1 2 69.900 - 33 Se Însuseste raportul de expertiza Întocmit În dosarul nr. 4566/2001 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu de expert ing. Veselin Niculin la solicitarea S.C. Ada Kaleh S.R.L., Întrucât În pretul stabilit este inclus sporul de valoare rezultat din vadul comercial si starea tehnica a constructiei.
4 1353/2001 Statul Român 1 / 1 str. 9 Mai, nr. 7 4 1.277.000 - 324 Se Însuseste raportul de expertiza Întocmit În dosarul nr. 1353/2001 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu de expert ing. Suciu Toma la solicitarea S.C. Rodica S.R.L., Întrucât În pretul stabilit este inclus sporul de valoare rezultat din vadul comercial si starea tehnica a constructiei.
5 6005/2001

Statul Român

Ziegler Adolf si sotia

Schimpf Carol si sotia

teren

teren +constructii

teren +constructii

str. Laminorului,nr. 28 - - 72.169,806 - Se Însuseste raportul de expertiza Întocmit În dosarul nr. 6005/2001 aflat pe rolul Judecatoriei Sibiu de expertul Radu Iordan Întrucât sulta ce revine Statului Român În compensarea suprafetei de teren asupra caruia este proprietar a fost stabilita corect fata de valoarea unitara/mp/zona.
PREÂŞEDINTE
Gheorghe Popa
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola