Hotărârea nr. 243/2001

HOTÃRÂREA NR. 243 privind instituirea taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru terenurile situate în extravilan
01h243

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 243

privind instituirea taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru terenurile situate ĂŽn extravilan

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 20.12.2001,

Analizând referatul nr. 133395/12.12.2001 prin care Directia Patrimoniu - urbanism propune instituirea taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru terenurile situate În extravilan,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 43,44 si 49 din Legea nr. 27/1994 , republicata, modificata si completata cu O.U.G. nr. 62/1998 si O.U.G. nr. 15/1999, ale Legii nr. 50/1991, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001 si ale Legii nr. 350/2001,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. " d " si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba instituirea taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism, pentru terenurile situate ĂŽn extravilan, ĂŽn valoare de 100.000 lei/ha.

Art.2. Se completeaza cap. IV pct.1 din anexele Hotarârilor nr. 177/2001 si nr.209/2001 ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu taxa mentionata la art. 1 din prezenta hotarâre.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 20.12.2001

 

PREÂŞEDINTE
Gheorghe Popa
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola