Hotărârea nr. 242/2001

HOTÃRÂREA NR. 242 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare piata Cibin Sibiu"
01h242

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 242

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare piata Cibin Sibiu"

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 20.12.2001,

Analizând referatul nr. 134333/14.12.2001 al serviciului public Administratia Pietelor si raportul de specialitate nr. 134730/17.12.2001, Întocmit de Directia Tehnica prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare piata Cibin Sibiu",

Având În vedere Hotarârea nr. 227/29.11.2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin.5 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. c si m precum si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare piata Cibin Sibiu ", dupa cum urmeaza :

Valoare : Total : 46.400.000 mii lei
din care C+ M: 43.391.750 mii lei

Art. 2 Primarul municipiului Sibiu si conducatorul serviciului public Administratia Pietelor Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 20.12.2001

 

PREÂŞEDINTE
Gheorghe Popa
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola