Hotărârea nr. 241/2001

HOTÃRÂREA NR. 241 privind aprobarea documentatiei de urbanism " PUD- Restaurant si terasa Bulevardul Corneliu Coposu " si concesionare teren
01h241

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 241

privind aprobarea documentatiei de urbanism " PUD- Restaurant si terasa Bulevardul Corneliu Coposu " si concesionare teren

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr. 127552/28.11.2001 prin care Directia Patrimoniu - urbanism propune aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Restaurant si terasa Bulevardul Corneliu Coposu " precum si concesionarea terenului, conform proiect nr. 31/2001, Întocmit de arh. Vladimir Grigorov,

Având În vedere Hotarârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si Regulamentul local de urbanism,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 25 si 56 alin.1 din Legea nr. 350/2001 si ale art. 2 alin.2 din Legea nr. 50/1991, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001, ale art. 1 alin.2 si art.3 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. g si k si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism "PUD - Restaurant si terasa Bulevardul Corneliu Coposu " conform proiect nr. 31/2001 ĂŽntocmit de arh. Vladimir Grigorov, conditionat de prezentarea tuturor avizelor.

Art. 2 Se aproba concesionarea, prin licitatie publica, a terenului ĂŽn suprafata de 447 mp., proprietatea municipiului Sibiu, situat ĂŽn Sibiu, Bulevardul C. Coposu , identificat ĂŽn C.F. Sibiu nr. 15014 nr. top. 3660/2.

Art. 3 Concesionarea terenului se va face pe o perioada de 49 de ani.

Art. 4 Pretul de pornire al licitatiei este de 868.321 lei/mp, valabil la data de 30.09.2001, pret ce se va indexa cu indicele de inflatie prevazut În Buletinul Statistic de Preturi, pâna În momentul desfasurarii licitatiei.

Art. 5 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola