Hotărârea nr. 240/2001

HOTÃRÂREA NR. 240 privind achizitionarea de autobuze si troleibuze
01h240

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 240

privind achizitionarea de autobuze si troleibuze

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând expunerea de motive nr. 122780/20.11.2001 a d-nilor Klein Hans, Banciu Ioan, Stroie Ioan, Danulet Iancu, Nanu Dan - consilieri municipali si raportul nr. 127605/28.11.2001 prin care Directia propune aprobarea achizitionarii de autobuze si troleibuze În Municipiul Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru servicii publice si comert si avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr. 60/2001 privind achizitiile publice si ale art. 17 alin.1 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba ĂŽnscrierea ĂŽn lista de investitii pentru anul 2002 a achizitionarii unui numar de 10 autobuze si troleibuze pentru municipiul Sibiu.

Art. 2 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola