Hotărârea nr. 24/2001

HOTARAREA NR. 24 privind aprobarea contractului de asociere în participațiune încheiat între Municipiul Sibiu și SC MAX MEDIA SRL,conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.138/2000
01h24

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 24

privind aprobarea contractului de asociere în participaţiune încheiat între Municipiul Sibiu şi SC MAX MEDIA SRL, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.138/2000

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2001,

Analizând referatul nr.17100 /2001, al Direcţiei patrimoniu urbanism, prin care se propune aprobarea contractului de asociere în participaţiune încheiat între Municipiul Sibiu şi SC MAX MEDIA SRL, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.138/2000,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.”g” din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă contractul de asociere în participaţiune încheiat între Municipiul Sibiu şi SC MAX MEDIA SRL, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Contractul de asocieie în participaţiune, care face obiectul articolului 1, intră în vigoare începând cu data de 12.03.2001.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 22.02.2001.

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache p.SECRETAR
dir.Gabriela Mihăilescu