Hotărârea nr. 239/2001

HOTĂRÂREA NR. 239 privind instituirea unor tarife pentru autorizarea si verificarea transporturilor rutiere de marfuri executate pe reteaua stradala a Municipiului Sibiu, cu vehicule înmatriculate ce depasesc limitele masice si / sau dimensionale prevazute de lege (Modificată prin HCL NR. 5/2003)
01h239

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 239

privind instituirea unor tarife pentru autorizarea si verificarea transporturilor rutiere de marfuri executate pe reteaua stradala a Municipiului Sibiu , cu vehicule ĂŽnmatriculate ce depasesc limitele masice si / sau dimensionale prevazute de lege

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu , ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând referatul nr. 123030/2001 prin care Directia Tehnica propune instituirea unor taxe speciale pentru autorizarea si verificarea transporturilor rutiere de marfuri executate pe reteaua stradala a Municipiului Sibiu , cu vehicule Înmatriculate ce depasesc limitele masice si / sau dimensionale prevazute de lege,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului, avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 41 din O.G. nr. 43/1997 cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 34, alin. 2 , lit. d si l , precum si de art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba , Începând cu data de 01 martie 2002 , instituirea de tarife pentru transportul de marfuri , cu vehicule Înmatriculate, ce depasesc limitele masice si/sau dimensionale prevazute de lege , care apartin persoanelor juridice care au sediul , filiale , sucursale sau puncte de lucru pe raza municipiului Sibiu precum si persoanelor fizice detinatoare care au domiciliul În municipiul Sibiu. Aceleasi tarife se datoreaza si pentru vehiculele care tranziteaza municipiul Sibiu, prin abatere de la traseul aprobat, apartinând persoanelor juridice si persoanelor fizice cu sediul,sau dupa caz, domiciliul, În alte localitati. .

Art.2. Se aproba ĂŽncadrarea strazilor din Municipiul Sibiu conform listei din anexa nr. 1 , pe categorii similare celor existente ĂŽn anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 79/2001, dupa cum urmeaza :

M -Strazi de categoria a I-a , magistrale , care asigura preluarea fluxurilor majore ale orasului pe directia drumului national ce traverseaza municipiul sau pe directia principala de legatura cu acest drum ;

L -Strazi de categoria a II-a , de legatura , care asigura circulatia majora ĂŽntre zonele functionale si de locuit;

C -Strazi de categoria a III-a , colectoare , care preiau fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale;

F -Strazi de categoria a IV-a , de folosinta locala , care asigura accesul la locuinte si pentru servicii curente sau ocazionale , ĂŽn zonele cu trafic redus.

Masele si dimensiunile maxime admise ale vehiculelor ce fac obiectul prezentei hotarâri sunt prezentate În Anexa nr. 8

Art.3. Lista ĂŽncadrarii strazilor din Municipiul Sibiu pe categorii de sistem rutier va fi supusa periodic aprobarii Consiliului Local al Municipiului Sibiu pe masura ce anumite strazi vor trece la categorii superioare datorita lucrarilor de modernizare efectuate sau la categorii inferioare datorita degradarii lor..

Art.4. Se aproba înfiintarea în cadrul SERVICIULUI PUBLIC DE CADASTRU , AGRICULTURA si DISCIPLINA ÎN CONSTRUCTII a Biroului de Autorizare si Verificare a Transporturilor Rutiere executate pe reteaua stradala a Municipiului Sibiu . Abrevierea Biroului este A.V.T.R.

Art. 5 Pâna la data de 01 martie 2002 , persoanele juridice sau persoanele fizice prevazute la art. 1 din prezenta hotarâre sunt obligate sa obtina autorizatii speciale de transport pentru autovehiculele din dotare , de la Biroul A.V.T.R. din cadrul Primariei Municipiului Sibiu atunci când limitele masice si / sau de gabarit depasesc prevederile cuprinse În anexa din Ordonanta Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. Este interzisa circulatia pe reteaua stradala a Municipiului Sibiu a autovehiculelor de transport marfuri care se Încadreaza În prevederile mentionate mai sus fara a poseda autorizatie speciala de transport .

Art. 6 Pentru obtinerea autorizatiilor speciale de transport, delegatii ĂŽmputerniciti ai persoanelor juridice sau persoanelor fizice trebuie sa se prezinte la Biroul A. V. T .R. din cadrul Primariei Municipiului Sibiu cu un dosar care sa cuprinda urmatoarele documente:
-cerere tip completata cu datele fiecarei configuratii de transport ( auto + remorca / semiremorca +ĂŽncarcatura ) , semnata si stampilata ;
-cartile de identitate ale cofiguratiei de transport (auto + remorca / semiremorca ) - originale si copii;
-licentele de transport ale configuratiei de transport emise de reprezentantele Autoritatii Rutiere Române -originale si copii ;
-certficatul de ĂŽnmatriculare la Registrul Comertului -original si copie (pentru persoanele juridice );
-certificatul de cod fiscal -original si copie (pentru persoanele juridice ).

Documentele originale vor servi numai la confruntarea cu copiile , fiind returnate pe loc delegatului ĂŽmputernicit al firmei de transport sau persoanelor fizice. Autorizatia speciala de transport se emite pe configuratie de transport, nefiind transmisibila de la un vehicul la altul .

Art. 7 Autorizatiile speciale de transport sunt emise fara a tine cont de tipul de efectuare a transporturilor: " ĂŽn folos propriu " sau ĂŽn scop " comercial " .

Art. 8 Termenul maxim de eliberare a autorizatiilor speciale de transport este de 5 zile lucratoare.

Art. 9 Autorizatiile speciale de transport vor fi eliberate pentru :

a) un numar determinat de curse pe o perioada limitata [maxim 3 luni] cu nominalizarea rutelor [ origine - traseu - destinatie ] sau pentru accesul pe strazile din municipiul Sibiu care au restrictii de tonaj (numai cu avizul Politiei Municipiului Sibiu)- cazul autorizatiilor speciale de transport pe perioada limitata;
b) un parcurs minim lunar de 500 km , fara nominalizarea rutelor , pe o perioada de 6 sau 12 luni - cazul autorizatiilor speciale de transport permanente ; pentru acest tip de autorizatii finalizarea parcursului kilometric ĂŽnainte de expirarea timpului de autorizare conduce ĂŽn mod automat la procedura de reautorizare a mijloacelor de transport .

Art. 10 Modalitatile de plata a autorizatiilor speciale de transport sunt :

a) cu plata pe loc , ĂŽn cazul autorizatiilor emise pentru un numar de curse pe o perioada limitata[ maxim 3 luni ], cu nominalizarea rutelor stradale [ origine - traseu - destinatie] ;
b) cu plata pe loc sau esalonata lunar, la cererea firmei de transport sau persoanelor fizice interesate , ĂŽn baza unui contract ĂŽncheiat cu Primaria Municipiului Sibiu, pentru autorizatiile emise pentru un parcurs minim lunar de 500 km , fara nominalizarea rutelor stradale , pe o perioada de 6 sau 12 luni .

Art. 11 Pentru ducerea la Îndeplinire a prezentei hotarâri , se aproba schema organizatorica a Biroului A.V.T.R. care cuprinde trei cadre:

-Sef de Birou ;
-doi functionari - inspectori A.V.T.R. .

Art. 12 Se aproba dotarea membrilor Biroului A. V. T .R. cu urmatoarele :
a)calculator + imprimanta + post telefonic / fax pe linie directa ;
b)soft pentru calculul taxelor speciale si emiterea autorizatiilor speciale de transport;
c)legitimatii speciale de control conform modelului prezentat ĂŽn anexa nr. 2 ;
d)formularistica de lucru necesara pentru demararea activitatii specifice : -
cereri de autorizare -1000 buc. ;
-autorizatii speciale de transport -1000 buc. ;
-procese verbale de constatare a contraventiei -300 buc.;
e)stampile conform modelului prezentat ĂŽn anexa nr. 3 .

Art. 13 Primarul municipiului Sibiu va aproba instituirea / ridicarea de restrictii de circulatie [masice si dimensionale ] pe perioada executarii unor lucrari În zona strazilor din administrare , aprobând aferent si variantele locale de ocolire .

Art. 14 Primarul municipiului Sibiu poate emite periodic Împuterniciri de control la sediul persoanelor juridice sau persoanelor fizice ce au ca domeniu de activitate transporturile rutiere sau detinatoare de vehicule agabaritice , pentru verificarea corectitudinii acestora cu privire la prevederile prezentei hotarâri si În achitarea sumelor datorate Primariei Municipiului Sibiu pentru transporturile cu depasiri masice / dimensionale efectuate pe reteaua stradala din administrare .

Art. 15 Se aproba lista tarifelor pentru autorizarea autovehiculelor Înmatriculate ce apartin persoanelor juridice care au sediul , filiale , sucursale sau puncte de lucru pe raza municipiului Sibiu precum si persoanelor fizice detinatoare care au domiciliul În municipiul Sibiu , care depasesc limitele masice / dimensionale maxime admise prevazute În lege . Lista tarifelor are drept baza lista aprobata prin Hotarârea Consiliului de Administratie al Administratiei Nationale a Drumurilor Bucuresti din 30.03.1999 la care se adauga taxa pe valoarea adaugata [ TVA ] de 19%.

Tarifele prezentate ĂŽn lista din anexa nr. 4 sunt stabilite la un curs USD-BNR de referinta =13.558 lei/$ .

Tarifele pentru eliberarea autorizatiilor speciale de transport vor fi actualizate la cursul USD - BNR din ziua respectiva, sau ziua platii, dupa caz.

Art. 16 Se aproba formularele tip de : cerere de autorizare [ anexa nr. 5 ] , autorizatie speciala de transport [ anexa nr. 6] , proces verbal de constatare a contraventiei [ anexa nr. 7] .

Art. 17 -Sumele provenite din activitatea de autorizare speciala de transport a autovehiculelor de transport marfuri pe reteaua stradala a Municipiului Sibiu precum si sumele provenite din amenzile aplicate pentru ĂŽncalcarea legislatiei aferente constituie venituri ale Consiliului Local cu destinatia de utilizare pentru proiectarea , intretinerea , repararea , modernizarea , dezvoltarea retelei rutiere stradale municipale .

Art. 18 - Primaria Municipiului Sibiu va asigura publicitatea prezentei hotarâri atât prin afisarea În locuri publice cât si prin intermediul mass -media.

Art. 19 Nerespectarea prevederilor prezentei hotarâri precum si a legislatiei de specialitate care o guverneaza va fi sanctionata conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor , corelat cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 20 Pentru recuperarea sumelor datorate de catre transportatorii rau -platnici vor fi aplicate prevederile Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata .

Art. 21 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola