Hotărârea nr. 238/2001

HOTÃRÂREA NR. 238 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pentru serviciul public pentru administrarea si exploatarea parcarilor din municipiul Sibiu
01h238

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 238

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pentru serviciul public pentru administrarea si exploatarea parcarilor din municipiul Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr. 125733/26.11.2001 prin care serviciul public pentru administrarea si exploatarea parcarilor din municipiul Sibiu propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al acestui serviciu, aprobarea utilizarii veniturilor proprii precum si modificarea listei de investitii aprobata pentru anul 2001,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art.18 alin.2 si ale art. 20 alin. 4 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "d" si "i" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba utilizarea de catre serviciul public pentru administrarea si exploatarea parcarilor a veniturilor proprii obtinute .

Art.2. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 pentru serviciul public pentru administrarea si exploatarea parcarilor , conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Se aproba modificarea listei de investitii aprobata pentru anul 2001 a serviciului public pentru administrarea si exploatarea parcarilor, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.4. Conducatorul serviciului public pentru administrarea si exploatarea parcarilor va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola