Hotărârea nr. 236/2001

HOTĂRÂREA NR. 236 privind încetarea contractului de concesionare nr. 3/1995 încheiat între municipiul Sibiu si Inspectoratul de Politie al Jud. Sibiu în vederea reglementarii situatiei juridice a obiectivului de investitii "Bloc - locuinte de servicii" situat în Sibiu, cv Strand II, Aleea B, f.n. (Modificată de HCL NR. 254/2007)
01h236

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 236

privind ĂŽncetarea contractului de concesionare nr. 3/1995 ĂŽncheiat ĂŽntre municipiul Sibiu si Inspectoratul de Politie al Jud. Sibiu ĂŽn vederea reglementarii situatiei juridice a obiectivului de investitii "Bloc -locuinte de servicii" situat ĂŽn Sibiu, cv Strand II ,Aleea B, f.n.

 

Consiliul local al minicipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara la data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr. 123910/ 21.11. 2001 prin care Serviciul Patrimoniu propune Încetarea contractului de concesiune nr. 3/1995 , Încheiat Între municipiul Sibiu si Inspectoratul de Politie al Jud. Sibiu, preluarea fundatiei edificate pe imobilul În cauza Înscris În C.F. nr.35761, nr. top.7074/5/20 În suprafata de 2.063 m.p., situat În Sibiu cv. Strand II si transmiterea Întregului imobil cladit si necladit catre A.N.L. În scopul realizarii de locuinte de serviciu pentru tineret,

Având În vedere scrisorile nr. 6490 din 19.11.2001 si nr.6490/1 din 21.11.2001 prin care Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu solicita Încetarea efectelor contractelor de concesionare nr. 3/1995, urmând ca imobilul sa fie afectat constructiei de locuinte pentru tineret ,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 35 lit. " b " din Legea nr. 219/1998, art.9 din Legea nr. 213/1998, Legii nr.152/1998 si art.2 din Normele metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 152 /1998 aprobat prin H.G. nr. 962/2001,

În temeiul Dispozitiilor art. 38, lit. "f", "g" , art. 125si art. 46 din Legea nr.215/2001-Legea administratiei publice locale,

 

HOTÃRêTE

 

Art. 1. Se aproba ĂŽncetarea contractului de concesionare nr. 3/1995 ĂŽncheiat ĂŽntre municipiul Sibiu ĂŽn calitate de concedent si Innspectoratul de Politie al Judetului Sibiu, ĂŽn calitate de concesionar, privind imobilul ĂŽnscris ĂŽn C.F. nr.35761, nr. top. 7074/5/20, ĂŽn suprafata de 2063 mp, situat ĂŽn Sibiu, cv Strand II, Aleea B, f.n., proprietatea privata a municipiului Sibiu. Se ia act de faptul ca toate drepturile si obligatiile contractuale dintre parti sunt stinse

Art.2. Se exprima acordul privind preluarea fundatiei pentru investitia " Bloc - Locuinte de serviciu " edificata pe imobilul identificat potrivit art. 1, ĂŽn proprietatea publica a municipiului Sibiu..

Art.3. Se exprima acordul pentru preluarea fundatiei la investitia " Bloc - Locuinte de serviciu " În favoarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, pâna la finalizarea investitiei.

Art.4. Se aproba predarea ĂŽn favoarea Agentiei Nationale pentru Locuinte a imobilului ĂŽnscris ĂŽn C.F. Sibiu nr. 35761, nr. top. 7074/5/20 ĂŽn suprafata de 2063 mp, situat ĂŽn municipiul Sibiu cv. Strand, Aleea B, f.n., proprietatea privata a municipiului Sibiu, pe perioada realizarii investitiei.

Art. 5. Se exprima acordul cu privire la repartizarea catre Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu la finalizarea obiectivului de investitii " Bloc- locuinte serviciu " a unui numar de locuinte echivalent cu contravaloarea fundatiei si pretul concesiunii.
Toate celelalte apartamente din imobilul mentionat vor fi repartizate, cu prioritate, cadrelor Ministerului de Interne.
Locuintele astfel repartizate de catre Consiliul Local al Municipiului Sibiu vor avea regimul juridic " locuinte de serviciu".

Art. 6 Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la Îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola