Hotărârea nr. 235/2001

HOTÃRÂREA NR. 235 privind darea în administrarea Directiei Silvice Sibiu prin Ocolul Silvic Sibiu si Ocolul Silvic Valea Cibinului a suprafetei de 2012,92 ha fond forestier , proprietatea Municipiului Sibiu
01h235

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 235

privind darea în administrarea Directiei Silvice Sibiu prin Ocolul Silvic Sibiu si Ocolul Silvic Valea Cibinului a suprafetei de 2012,92 ha fond forestier , proprietatea Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr. 124434/22.11.2001 prin care Directia patrimoniu - urbanism propune darea în administrarea Directiei Silvice Sibiu prin Ocolul Silvic Sibiu si Ocolul Silvic Valea Cibinului a suprafetei de 2012,92 ha fond forestier , proprietatea Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. f si g precum si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, ,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1. Se aproba darea în administrarea Directiei Silvice Sibiu prin Ocolul Silvic Sibiu si Ocolul Silvic Valea Cibinului a suprafetei de 2012,92 ha fond forestier , proprietatea Municipiului Sibiu.

Art.2. Se aproba proiectul Contractului de administrare cuprins în anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Administratorul are obligatia sa noteze în Cartea funciara, pe cheltuiala sa, dreptul de administrare a suprafetei de 2012,92 ha , dupa semnarea contractului de administrare.

Art.4. Se mandateaza d-nul Klaus Werner Iohannis , Primarul Municipiului Sibiu, sa încheie si sa semneze contractul de administrare.

 

Adoptată în Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 235/2001

                              

CONTRACT DE ADMINISTRARE

I.                    PARTILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL   SIBIU, reprezentat  prin primarul  Klaus Werner  Iohannis, cu sediul în Sibiu, Bulevardul  Victoriei nr. 1-3  având cod fiscal nr.  4270740, cont nr.  21.21.02.30.42.70.740 deschis la  B.N. Trezoreria Municipiului Sibiu, în calitate de proprietar

  si

DIRECTIA  SILVICA  SIBIU, cu sediul în Sibiu 2400,  Calea  Dumbravii nr. 140, tel. 242142, fax.  214970, înmatriculata  la Reg. Comertului cu nr. J 32/321/91, cod fiscal  R 2469241, reprezentata  de director   Ioan  Cotârlea , în calitate de  ADMINISTRATOR

            În temeiul  art. 35 al Legii nr. 1/2000, al art. 12 si 14 din Ordonanta Guvernului României nr. 96/1998 (republicata) si aprobata prin Legea nr. 141/1999, precum si al Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu  nr. __________________ s-a încheiat  prezentul  contract de    administrare.

II.                 OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.1.  În temeiul actelor normative mentionate mai sus, Directia Silvica Sibiu, prin Ocolul Silvic Sibiu si Ocolul Silvic Valea Cibinului, se obliga sa administreze, în regim silvic, suprafata de 2012,92 ha teren forestier si pasune împadurita, proprietatea publica a Municipiului Sibiu

                         Preluarea  în teren a suprafetelor descrise mai sus, se va face pe baza unui proces-verbal de predare-primire si a planurilor cadastrale, conform proceudrilor instituite prin legislatia în vigoare.

III.               TERMENUL CONTRACTULUI

Art.2. Prezentul   contract intra  în vigoare  la data semnarii contractului si este valabil  3 ani  .

IV.              OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI 

Art.3. Sa asigure paza padurii, prin personal silvic  de specialitate – padurari, în  vederea prevenirii taierilor ilegale, distrugerii sau degradarii vegetatiei forestiere, pasunatului abuziv si a altor  fapte infractionale sau contraventionale.

            În cazul în care padurarul, gestionar al cantonului  de paza, nu justifica prin  procese-verbale de contraventii sau infractiuni, taierea ilegala de arbori sau alte  pagube ce se  produc, proprietarul va fi despagubit conform legislatiei  silvice în vigoare.  Plata despagubirilor se va face în maximum 60 zile de la constatarea pagubei.

            Ocolul  Silvic  va efectua  anual, cel putin doua inspectii de fond, una de  primavara si  una de toamna, pentru constatarea  eventualelor pagube. Un exemplar din actul de inspectie va fi trimis de ocol la proprietar în termen de 10 zile de la terminarea controlului. Inspectiile vor fi efectuate împreuna cu reprezentantul proprietarului, desemnat în  prealabil de catre acesta..

            Art.4.  Sa execute lucrarile necesare pentru  prevenirea si combaterea bolilor si  daunatorilor  padurilor, lucrari ce vor fi  stabilite  de catre personalul tehnic al ocolului silvic, în baza lucrarilor de depistare cercetare  stationara si prognoza.

            Art.5. Sa asigure  respectarea  masurilor de prevenire  si stingere a incendiilor de padure, precum  si dotarea  cu mijloace  de prima interventie,

potrivit normativelor în vigoare.

            Art.6. Sa execute marcarea si inventarierea arborilor destinati  taierilor, prin  personal silvic  delegat,  sa foloseasca ciocanul silvic de marcat, în conformitate cu   prevederile   amenajamentului  silvic si normelor tehnice în vigoare, întocmind acte de  punere în valoare.

Art.7. Sa valorifice  masa lemnoasa provenita din taieri de produse principale,  secundare, accidentale si igiena, prin vânzare pe picior agentilor economici atestati, pentru exploatare si în  conformitate cu HG nr. 695/1998 sau în regie proprie, cu  valorificarea sortimentelor brute ori prelucrate. 

           Proprietarul  poate exploata masa lemnoasa în regie  proprie  sau în asociere  cu alta societate de profil, cu respectarea legislatiei în vigoare. Valorificarea cantitatilor rezultate pentru terti  se face  prin licitatie, scop în care se va constitui o comisie de licitatie.

            Documentatiile  pentru  licitatii  si preselectii (vânzare orice tip  de  produse, proiectare, etc. ) se elaboreaza  de administrator  si se  aduc la cunostinta Primarului cu 7 zile înainte de licitatie.

            Din comisiile de licitatie  va face parte în mod obligatoriu Primarul sau împuternicitul acestuia. Presedintele comisiei va fi un reprezentant al   administratorului, iar vicepresedintele acesteia va fi  Primarul sau împuternicitul aceastuia.

            Exploatarea produselor lemnoase se va face numai în conformitate cu  prevederile amenajamentului  silvic si cu respectarea instructiunilor privind termenele, modalitatile  si epocile de recoltare si transport  al materialului lemnos din paduri,  stabilite de autoritatea publica centrala  care  raspunde de silvicultura.

Ocolul silvic va folosi  tehnologii de recoltare si de scoatere  a lemnului din  padure care sa nu  produca  degradarea solului, poluarea  apelor, distrugerea sau vatamarea semintisului utilizabil si a arborilor nedestinati exploatarii, peste  limitele   admise de  instructiuni.

            Masa lemnoasa ce se exploateaza  si se transporta din paduri  va fi însotita de documentele prevazute   în instructiunile  privind circulatia materialelor lemnoase pe  drumurile publice si controlul instalatiilor de debitat  lemn rotund în cherestea, aprobate  prin H.G. nr. 735/1998.

            Art.8. Sa efectueze  lucrarile  de împadurire si de ajutorare a regenerarilor naturale potrivit  prevederilor amenajamentului silvic si ale normelor tehnice specifice. Lucrarile de împadurire se vor executa în termen de cel mult 2 ani de la  exploatarea  masei lemnoase.

            Art.9. Sa efectueze lucrarile de întretinere a plantatiilor si a regenerarilor naturale pâna la   realizarea  starii de masiv.

            Art.10. Sa execute  conform amenajamentului silvic si a normelor tehnice  specifice, lucrarile de îngrijire a arboretelor ( degajari, curatiri, rarituri, taieri de igiena).

            Art.11. Sa întretina si sa repare în permanenta drumurile forestiere care deservesc padurea ce face obiectul contractului.

            Art.12. Sa elaboreze amenajamente silvice, la solicitarea proprietarului, prin unitati  specializate, autorizate în acest scop de autoritatea publica centrala   care raspunde de silvicultura. Contractul  de amenajare  se va încheia între proprietar si unitatea specializata, ocolul silvic asigurând  dirigentia de santier, urmarirea si receptia lucrarilor de amenajare. Costul  lucrarilor amenajamentului / studiului  sumar de amenajare, va fi suportat de proprietar.

            Art.13. Sa asigure   asistenta tehnica  de specialitate pentru orice alte lucrari sau obligatii ale proprietarului.

            Art.14. Ocoalele silvice vor întocmi un studiu de administrare a padurii, în care se vor prezenta în detaliu lucrarile necesare, termenele de executie, costul  acestora si volumul de masa lemnoasa ce se va recolta anual si îl va supune aprobarii proprietarului.

            Ocoalele silvice vor tine evidente contabile analitice pentru veniturile si cheltuielile  realizate pentru proprietar.

            Administratorul este obligat:

a). sa  puna  de îndata  la dispozitia Primarului sau delegatului acestuia orice documente solicitate (acte contabile, contracte, devize, autorizatii de exploatare, etc).

            b). sa nu pasuneze animalele domestice în padure decât în conditiile legii si cu aprobarea  proprietarului.

            c). sa puna la  dispozitia proprietarului organigrama  si  statul  de functii .

            Administratorul  emite  autorizatia de exploatare cumparatorului numai dupa  obtinerea  de catre acesta a autorizatiei de functionare de la Primaria Municipiului Sibiu.

            Proprietarul  va fi prezent  la toate receptiile  facute în  timpul anului  referitoare  la cheltuieli, în afara celor de personal, însusindu-si  prin semnatura autorizata receptia lucrarii.

V.                 OBLIGATIILE  PROPRIETARULUI 

Art.15. Conform prezentului contract proprietarul va avea urmatoarele obligatii:

a). sa respecte  Regulamentul silvic si legile specifice

(Anexa I).

                        b). sa nu taie  arbori din padurea  data în administrare, decât în conditiile  legii si  cu aprobarea  Ocolului Silvic.

                        c). sa nu pasuneze  animale domestice în padure,  decât  în conditiile legii si  cu aprobarea Ocolului Silvic.

                        d). sa acorde  sprijin  administratorului   în depistarea si  sanctionarea  persoanelor care încalca  legislatia  silvica, la solicitarea personalului silvic care  asigura  paza padurilor respective.

                      e). sa se constituie parte  civila pentru recuperarea pagubelor constatate  prin procesle  verbale de contraventii  sau infractiuni.

                        f). sa nu tulbure linistea vânatului sau sa nu vâneze în  padure, decât în  conditiile legii si cu aprobarea  administratorului  fondului de vânatoare,  care include si padurea ce face obiectul  prezentului contract.

                        g). sa nu demoleze, deterioreze, schimbe, înlocuiasca constructiile si  amenajarile silvice vânatoresti  din padurea data în administrare.

                        h). sa nu execute  constructii  si alte amenajari  pe terenul  dat în  administrare, decât  în conditiile legii în vigoare.

                        i). sa nu deterioreze sau sa nu blocheze drumurile  forestiere ce  trec prin padurea ce o detine în proprietate.

IV.              VALOAREA  CONTRACTULUI.  MODALITATI DE PLATA.

Art.16 - Administratorul  se obliga  sa valorifice toate produsele lemnoase

si  nelemnoase ale padurii, în conformitate cu prevederile amenajamentului  silvic, ale legislatiei silvice în vigoare  si ale legilor economiei  de piata, astfel încât  sa desfasoare o activitate  economica profitabila.

            Art.17. Activitatea tehnico-economica de administrare a padurii se va desfasura în baza unui buget de venituri  si cheltuieli (BVC),  întocmit de administrator si  aprobat de proprietar.

BVC-ul se întocmeste si aproba  anual, pâna la data de 30 ianuarie si va cuprinde la  capitolul  venituri,  resursele  lemnoase si nelemnoase posibile de exploatat si  valorificat în conditii de eficienta maxima, iar la capitolul   cheltuieli , devizul lucrarilor  silvice  impuse de respectarea  regimului silvic.

            Cifrele  cuprinse în bugetul de venituri si cheltuieli pot suferi modificari cu acordul partilor.

            Art.18. Evidenta contabila  a activitatilor desfasurate de administrator va fi  tinuta  prin ocolul silvic, distinct si autonom fata de  propria activitate.

            Anual, pâna la data de 30 ianuarie, administratorul  va  prezenta  proprietarului, un raport  de  gestiune  cuprinzând  rezultatele financiare  finale pentru anul expirat.

            Proprietarul are dreptul  de a verifica, iar administratorul are obligatia  de a pune la dispozitie, evidentele  contabile ale activitatii   desfasurate.

            Art.19. Plata  rezultatului   financiar  ce revine proprietarului se va face în lei, prin instrumentele de plata prevazute de lege , trimestrial, pâna la 30 ale lunii urmatoare  încheierii trimestriale, dar semestrial se va face regularizarea.

            Plata se poate face, la cererea proprietarului, si în natura, - material lemnos pe  picior sau fasonat -, în cursul anului,  urmarind  ca  semestrial sa se faca regularizarea platilor. Valoarea cu care se calculeaza materialul lemnos  este cea  practicata  de  administrator  pe  piata libera si aprobata de  proprietar.

            Art.20. În situatia în care  veniturile realizate  nu acopera  valoarea lucrarilor silvice impuse de regimul silvic, acestea vor fi executate doar cu acordul  proprietarului si cu angajamentul  acestuia ca va  suporta diferenta de  valoare.

VII.            RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art 21. Prezentul contract serveste  interesul comun al partilor, care se

obliga sa-l  execute întocmai  si întrutotul  cu buna credinta, sinceritate si seriozitate.

            Art.22. Orice modificare a clauzelor contractuale, pe perioada de derulare a  acestuia se poate face numai  prin acordul de vointa exprimat al partilor, printr-un act aditional la contract.

            Art.23. Orice încalcare  a clauzelor prezentului contract atrage  dupa sine raspunderea partilor în conditiile Codului Comercial, ale  Codului Civil si ale legislatiei silvice  în vigoare.

VIII.         LITIGII 

Art. 24. Eventualele litigii în legatura cu respectarea clauzelor prezentului

contract, care nu au putut  fi solutionate  pe cale amiabila, se solutioneaza de catre instantele de  judecata competente.

            Art. 25. Proprietarul,  prin reprezentantul sau legal, poate cere în scris, trimestrial, administratorului sa dea explicatii asupra modului în care acesta îsi  exercita  dreptul de administrare.

            În termen de 10  zile de la înregistrarea  sesizarii depuse de proprietar administratorul are obligatia sa verifice sesizarea, sa dea raspunsul cerut si sa se ia masurile ce se impun în vederea remedierii deficientelor sesizate.

            În situatia în care  proprietarul  nu este multumit de modul în care administratorul îsi  îndeplineste obligatiile contractuale si nu este  satisfacut de raspunsul dat de acesta la sesizarea  sa, poate sa ceara Inspectoratului   Silvic Teritorial  un control asupra activitatii  administratorului  sau rezilierea unilateriala a  contractului.

 

IX.              FORTA  MAJORA

Art.26. Forta  majora exonereaza  de raspundere partea  care o invoca,numai  în cazul în care, în termen de 5 zile de la aparitia evenimentului, aceasta este adusa la  cunostinta  celeilalte parti. Forta majora este dovedita cu acte  prin organele abilitate de lege.

X.                 ALTE CLAUZE

Art.27. Prezentul contract  poate fi  prelungit, la expirarea lui, cu acordul  ambelor parti.

            Art.28. În situatia rezilierii contractului administratorul  va preda  proprietarului, pe baza de proces verbal, suprafata de fond  forestier ce face  obiectul prezentului contract,  în urma  unei inspectii de fond. Diferentele  vor fi  imputate administratorului.

            Art.29. Orice modificare în domeniul legislatiei silvice, a normelor si instructiunilor ce definesc  regimul silvic, atrage dupa sine  obligatia partilor  la adaptarea prezentului contract.

            Art.30. Activitatea de administrare a padurii sub aspectul respectarii regimului  silvic  este supusa  controlului statului prin autoritatea publica centrala care raspunde  de silvicultura si prin Inspectoratul  Silvic  Teritorial.

            Art.31.  Prezentul contract  se încheie în forma autentica, între cele  doua parti, Municipiul Sibiu, prin Primar si Directia Silvica Sibiu si se înregistreaza  si la  Inspectoratul  Silvic Teritorial.

Art.32. Prezentul  contract s-a încheiat  azi,______________________în ___  exemplare, câte unul pentru :  Directia  Silvica Sibiu, Ocoalele  Silvice  SIBIU si  VALEA  CIBINULUI, proprietarul  Municipiul  Sibiu si Inspectoratul Silvic  Teritorial Brasov.

PROPRIETAR,                                                            ADMINISTRATOR,                          

PRIMAR,                                                                                DIRECTOR,                           

Klaus W. Iohannis                                                            ing. Ioan Cotârlea

DIRECTOR  ECONOMIC,                                         DIRECTOR ECONOMIC,

Viorica Bândescu                                                                      Ioan Avrigean

SERV.JURIDIC,                                                                      OF.JURIDIC,

Dorin  Nistor                                                                            Maria Rusu

DIRECTOR DPU

Dorin Maiet

 

 

PRESEDINTE

Aurelia Tesu                                                                           Contrasemneaza

                                                                                                SECRETAR

                                                                                                Iordan Nicola