Hotărârea nr. 234/2001

HOTÃRÂREA NR. 234 privind respingerea cererii S.C. Trakia Leasing S.A. Sibiu de esalonare la plata a debitelor pe care le are fata de bugetul local
01h234

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 234

privind respingerea cererii S.C. Trakia Leasing S.A. Sibiu de esalonare la plata a debitelor pe care le are fata de bugetul local

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr. 121698/16.11.2001 Întocmit de Directia Economica, cu privire la solicitarea S.C. Trakia Leasing S.A. Sibiu de esalonare la plata a sumei de 11.484.375 lei care reprezinta penalitati, suma datorata bugetului local,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 2 alin. 3 din " Procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale si a altor venituri ale bugetelor locale " aprobata prin H.G. nr. 714/1999, ale art. 49.din Legea nr. 27/1994, republicata,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 3 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se respinge solicitarea S.C. Trakia Leasing S.A. Sibiu de esalonare a sumei de 11.484.375 lei , reprezentând penalitati calculate pentru depunerea cu Întârziere a declaratiei de impunere cu privire la impozitul pe cladiri, datorata catre bugetul local.

Art.2. Se vor depune ĂŽn continuare toate diligentele pentru recuperarea debitelor ĂŽn conformitate cu prevederile legale ĂŽn vigoare.

Art. 3 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola