Hotărârea nr. 233/2001

HOTÃRÂREA NR. 233 privind aprobarea scutirii la plata majorarilor de întârziere si penalitatilor datorate la bugetul local de Complexul Muzeal National " Astra " Sibiu
01h233

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 233

privind aprobarea scutirii la plata majorarilor de Întârziere si penalitatilor datorate la bugetul local de Complexul Muzeal National " Astra " Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr. 120833/15.11.2001 Întocmit de Directia Economica cu privire la solicitarea Complexului Muzeal National "Astra" Sibiu de scutire la plata a sumei de 21.702.166 lei, reprezentând majorari de Întârziere si penalitati, suma datorata bugetului local,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 1 lit. c din " Procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale si a altor venituri ale bugetelor locale " aprobata prin H.G. nr. 714/1999, ale art. 49.din Legea nr. 27/1994, republicata,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 3 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba scutirea la plata sumei de 21.702.166 lei, reprezentând majorari de Întârziere si penalitati datorate la bugetul local de Complexul Muzeal National "Astra " Sibiu.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola