Hotărârea nr. 232/2001

HOTÃRÂREA NR. 232 privind aprobarea înfratirii municipiului Sibiu cu orasul Landshut - Germania
01h232

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 232

privind aprobarea ĂŽnfratirii municipiului Sibiu cu orasul Landshut - Germania

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr. 12425/22.11.2001 prin care Serviciul relatii externe propune aprobarea Înfratirii municipiului Sibiu cu orasul Landshut - Germania,

Având În vedere adresa nr. 126696/27.11.2001 a Ministerului Afacerilor Externe,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "y " si ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrata publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba ĂŽnfratirea municipiului Sibiu cu orasul Landshut - Germania.

Art.2. Se aproba proiectul Acordului de Înfratire Sibiu - Landshut, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre

Art.3. Se mandateaza d-nul Klaus Werner Iohannis, Primarul Municipiului Sibiu, sa reprezinte municipiul Sibiu si sa semneze Acordul de ĂŽnfratire Sibiu - Landshut.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1

 

P R O I E C T

A C O R D DE Î N F R A T I R E

între Municipiul S I B I U / H E R M A N N S T A D T - ROMÂNIA

si

Orasul L A N D S H U T - REPUBLICA FEDERALAGERMANIA,

Municipiul SIBIU/HERMANNSTADT, reprezentat legal prin domnul Klaus Werner Iohannis, ĂŽn calitate de Primar

si

Orasul LANDSHUT, reprezentat prin domnul Josef Deimer, ĂŽn calitate de Primarul General,

denumite ĂŽn continuare "Parti",

Considerând declaratia de intentie cu privire la cooperarea Între Landshut si Sibiu/Hermannstadt, Încheiata la 22.februarie 2001, prin vointa de a contribui la apropierea Între cele doua orase,

Afirmând vointa municipiului Sibiu si a orasului Landshut de a colabora În solutionarea problemelor de interes comun conform principiilor democratice, prin schimburi de cunoastere si pricepere,

Constatând schimburile fructuoase realizate pâna În prezent Între cetatenii celor doua Parti institutiile si autoritatile publice ale celor doua orase,

Bucurându-ne de deschiderea democratica a României si dorind alaturarea ei Uniunii Europene, printr-o dezvoltare puternica a relatiilor române-germane, atât În domeniul cooperarii descentralizate cât si Între cetatenii celor doua orase,

Am convenit urmatoarele:

Art. 1. Cadru de cooperare

§ 1. Ambele orase considera ca schimburile de experienta În toate domeniile administrarii(gestionarii) urbane se dovedesc a fi reciproc benefice.

§ 2. Partile vor dezvolta schimburi de informare cu privire la proiectele si realizarile lor. Ele decid asupra a 5(cinci) axe prioritare de cooperare :

1 - Sectorul administrarii comunale

Schimburile de cunoastere vor fi orientate ĂŽn urmatoarele sectoare, sub forma de misiuni de expertizare si de stagiu: - modul de organizare si administrare municipala - cooperare ĂŽn sectoarele tehnice: apa-canal, salubritate, circulatie

2 - Sectorul cultural si sportiv

Muzeele, scolile de muzica si bibliotecile au fost desemnate de ambele orase ca fiind vectorii schimburilor prioritare. În domeniul sportiv se vor organiza competitii în diferite ramuri sportive la care vor participa sportivi din Sibiu/Hermannstadt si Landshut .

3 - Sectorul sanatate

Dorind continuarea cooperarii ĂŽn sectorul de sanatate publica, Partile se vor informa reciproc cu privire la organizarea locala a fiecaruia ĂŽn acest domeniu. Tema socializarii persoanelor handicapate va fi tratata cu prioritate.

4 - Sectorul turism

Orasele Sibiu/Hermannstadt si Landshut se vor informa despre oportunitatile de promovare în diferite domenii prin expozitii, tîrguri, saloane, etc . În mod special, ele doresc dezvoltarea unei colaborari pentru punerea în valoare a patrimoniului etnografic .

5 - Sectorul comunicarii Partile se vor informa reciproc cu privire la modul de comunicare cu societatea civila si cetatenii .

Art. 2. Cooperare scolara, universitara si formare profesionala:

Partile vor sprijini si vor ĂŽncuraja stabilirea de contacte si realizarea de ĂŽntelegeri de colaborare ĂŽntre institutiile si organismele competente ale celor doua Parti ĂŽn domeniile educatiei si cercetarii.

Art. 3. Cooperare culturala

§ 1. Partile vor acorda o atentie deosebita cooperarii Între tinerii din cele doua orase.

§ 2. Partile vor contribui la promovarea limbii si culturii germane si române. Ele vor Încuraja proiectele culturale angajate de institutii si asociatii.

Art. 4. Cooperare economica Sibiu/Hermannstadt si Landshut vor facilita stabilirea legaturilor ĂŽntre sectoarele economice ale celor doua orase si la nivel regional.

Art. 5. Cooperare la nivelul cetatenilor

§ 1. Partile vor favoriza cooperarea la nivelul populatiei atât din Sibiu/Hermannstadt, cât si din Landshut, permitând crearea de asociatii care sa contribuie la dezvoltarea cooperarii .

§ 2. Sibiu/Hermannstadt si Landshut vor sprijini În mod deosebit initiativele care au ca scop favorizarea cooperarea Între institutiile si organizatiile celor doua orase.

§ 3. Pentru favorizarea schimburilor Între cetateni si institutii partile pot sa comunice informatii cu caracter public cu privire la orasul Înfratit. -

§ 4. Partea germana va Încuraja crearea unei asociatii de Înfratire Sibiu/Hermannstadt si Landshut care va promova obiectivele acestei relatii de cooperare, va contribui la inventarierea initiativelor de cooperare si va transmite locuitorilor orasului Landshut informatii cu caracter public referitoare la Sibiu si România .

§ 5. Partea româna va favoriza crearea unei comisii Sibiu/Hermannstadt-Landshut, În cadrul Asociatiei de Prietenie Sibiu-Landshut.

§ 6. Aceste obiective nu exclud alte orientari care ar putea fi considerate oportune si benefice dezvoltarii Înfratirii.

§ 7. Întâlniri ale delegatiilor oficiale, conduse de Primar sau de împuternicitul acestuia(de reprezentantul sau), vor avea loc în mod alternativ la Sibiu/Hermannstadt si Landshut, cel putin o data pe an, în scopul efectuarii bilantului cooperarii si pentru orientarea schimburilor în viitor .

Prezentul Acord de ĂŽncheie pe durata nedeterminata si intra ĂŽn vigoare la data semnarii.

Încheiat la Sibiu, la ____________, în doua exemplare originale, fiecare în limba româna si germana, ambele texte fiind egal autentice

 

Partea româna

Klaus Johannis
Primarul Municipiului Sibiu/Hermannstadt

 

Partea germana

Josef Deimer
Primarul Orasului Landshut