Hotărârea nr. 231/2001

HOTÃRÂREA NR. 231 privind atribuirea în folosinta gratuita în favoarea Universitatii Lucian Blaga Sibiu a unui teren pentru amplasare chiosc
01h231

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 231

privind atribuirea ĂŽn folosinta gratuita ĂŽn favoarea Universitatii Lucian Blaga Sibiu a unui teren pentru amplasare chiosc

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr.121600/2001 prin care Directia Patrimoniu - urbanism propune atribuirea În folosinta gratuita, În favoarea Universitatii Lucian Blaga Sibiu, a unui teren situat În curtea Grupului Scolar de Constructii Montaj si Arhitectura "Carol I ", pentru amplasare chiosc si modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.168/2001,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.55 din Legea nr.24/2001,

În temeiul prevederilor art.126, 38 alin.2 lit. n si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se atribuie ĂŽn folosinta gratuita Universitatii "Lucian Blaga " Sibiu, pentru perioada 01.12.2001-25.08.2003, terenul ĂŽn suprafata de 2,80 mp., situat ĂŽn curtea Grupului Scolar de Constructii Montaj si Arhitectura "Carol I" Sibiu , str.Pedagogilor nr.7, pentru amplasare chiosc.

Art.2. Se modifica Hotarârea nr. 168/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu urmând ca art.1 sa aiba urmatorul continut :

" Art.1 Se prelungeste termenul de atribuire În folosinta gratuita pâna la data de 25.08.2003, În favoarea Universitatii " Lucian Blaga " Sibiu, pentru chioscul, cu destinatia " desfacere pâine " În suprafata de 2,80 mp situat În Piata Cibin, pe latura dinspre str. Morilor. "

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola