Hotărârea nr. 230/2001

HOTÃRÂREA NR. 230 privind aprobarea documentației de urbanism PUD Acces auto și concesionare teren str. Zaharia Boiu
01h230

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 230

privind aprobarea documentatiei de urbanism " PUD - Acces auto si concesionare teren - str. Zaharia Boiu "

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr. 121427/16.11.2001 prin care Directia Patrimoniu - urbanism propune aprobarea documentatiei " PUD - Acces auto si concesionare teren - str. Zaharia Boiu " conform proiect nr. 8/2001 Întocmit de S.C. Satina S.R.L. , arh. Geta Stanciu Având În vedere Hotarârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a P.U.G. Sibiu si Regulamentul local de urbanism,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 25 si 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 si ale art. 2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001, ale art. 1 alin.2 si art. 3 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. g si k si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism "PUD - Acces auto si concesionare teren - str. Zaharia Boiu " conform proiect nr. 8/2001 ĂŽntocmit de S.C. SATINA S.R.L. , arh. Geta Stanciu.

Art.2. Se aproba concesionarea, prin licitatie publica, a terenului proprietatea municipiului Sibiu, situat ĂŽn Sibiu , str. Zaharia Boiu nr. 3, ĂŽn suprafata de 100 mp. identificat ĂŽn C.F. Sibiu nr. 39101 nr. top. 3814/1/2.

Art.3. Concesionarea terenului se va face pe o perioada de 49 de ani.

Art.4. Pretul de pornire a licitatiei este de 868.321 lei/mp. valabil la data de 30 .09.2001 , pret ce se va indexa cu indicele de inflatie prevazut În Buletinul Statistic de preturi pâna În momentul desfasurarii licitatiei.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola