Hotărârea nr. 23/2001

HOTARAREA NR. 23 privind aprobarea Convenției între ANL și Consiliul Local al Municipiului Sibiu pentru reglementarea regimului juridic al terenului din zona Tilișca
01h23

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREA NR.23

privind aprobarea ConvenĂžiei ĂŽntre ANL Âşi Consiliul Local al Municipiului Sibiu pentru reglementarea regimului juridic al terenului din zona TiliÂşca

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 22.02.2001,

Analizând referatul nr.16859/2001, prin care DirecÞia Patrimoniu Urbanism propune aprobarea ConvenÞiei Între ANL ºi Consiliul Local al Municipiului Sibiu pentru reglementarea regimului juridic al terenurilor din zona Tiliºca,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

In conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), litera "m" din Legea nr. 69/1991, ale art. 2 ºi 36 din HGR 525/1996, ale Ordinului nr. 91/1991 al M.L.P.A.T., ale OrdonanÞei de urgenÞã a Guvernului României nr.148/1999 ºi ale Legii locuinÞei nr.114/1996,

In temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, republicatĂŁ, privind administraĂžia publicĂŁ localĂŁ.,

HOTARASTE

Art.1 Se aprobã ConvenÞia Între AgenÞia NaÞionalã pentru LocuinÞe ºi Consiliul Local al Municipiului Sibiu, privind reglementarea regimului juridic al terenurilor În suprafaÞã de 5908 mp. din zona Tiliºca, conform anexei nr.1 (ConvenÞie) ºi anexele aferente (2 ºi 3) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2 Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la Îndeplinire a prezentei hotãrâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 22.02.2001.

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu