Hotărârea nr. 229/2001

HOTÃRÂREA NR. 229 privind aprobarea documentatiei de urbanism " PUD - locuinte str. Sacel "
01h229

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 229

privind aprobarea documentatiei de urbanism " PUD - locuinte str. Sacel "

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr. 121538/16.11.2001 prin care Directia Patrimoniu - urbanism propune aprobarea documentatiei de urbanism "PUD- locuinte str. Sacel " conform proiect nr. 38/2001 Întocmit de S.C. LUMI & COMP S.R.L., arh. Bobes Lucian,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 25 si 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 si ale art. 2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "k" si ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism " PUD - locuinte str. Sacel ", conform proiect nr. 38/2001 ĂŽntocmit de S.C. LUMI & COMP S.R.L., arh. Bobes Lucian, cu conditia realizarii extinderii retelelor de apa si canalizare de catre beneficiari.

Art. 2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola