Hotărârea nr. 228/2001

HOTÃRÂREA NR. 228 privind aprobarea documentatiei de urbanism " PUD - Constructie pentru alimentatie publica - str. Nicolae Titulescu "
01h228

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 228

privind aprobarea documentatiei de urbanism " PUD - Constructie pentru alimentatie publica - str. Nicolae Titulescu "

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr. 121432/16.11.2001 prin care Directia Patrimoniu - urbanism propune aprobarea documentatiei de urbanism " PUD- Constructie pentru alimentatie publica - str. Nicolae Titulescu " conform proiect nr.138/18/2001 Întocmit de Birou de arhitectura arh. Rusu Viorel,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 25 si 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 si ale art. 2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "k" si ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism "PUD - Constructie pentru alimentatie publica - str. Nicolae Titulescu ", conform proiect nr. 138/18/2001 ĂŽntocmit de Birou de arhitectura arh. Rusu Viorel, conditionat de realizarea parcarilor propuse si a amenajarii zonei verzi de catre beneficiarii constructiilor.

Art 2. Primaria Municipiului Sibiu va organiza licitatie publica, ĂŽn vederea ĂŽnchirierii terenului ĂŽn suprafata de 315 mp. , situat ĂŽn Sibiu, str. Nicolae Titulescu, identificat prin C.F. Sibiu nr. 8484, nr. top. 3520/1/2.

Art. 3. . Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola