Hotărârea nr. 227/2001

HOTÃRÂREA NR. 227 privind aprobarea documentatiei de urbanism "Reactualizare PUD - Piata Cibin
01h227

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 227

privind aprobarea documentatiei de urbanism "Reactualizare PUD - Piata Cibin "

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr. 121428/2001 prin care Directia Patrimoniu - urbanism propune aprobarea documentatiei de urbanism "Reactualizare PUD- Piata Cibin " conform proiect nr. 9/2001 Întocmit de Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 25 si 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 si ale art. 2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "k" si ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, ,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism "Reactualizare - PUD - Piata Cibin ", conform proiect nr. 9/2001 ĂŽntocmit de Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului, cu obligatia obtinerii tuturor avizelor si respectarea conditiilor impuse prin acestea .
Se vor extinde distantele dintre hale pentru a asigura fluidizarea circulatiei cumparatorilor si se va asigura spatiul necesar ĂŽn vederea aprovizionarii halelor cu mijloace de transport.

Art 2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola