Hotărârea nr. 226/2001

HOTÃRÂREA NR. 226 privind aprobarea platii unei sume din bugetul local Consiliului Judetean Hunedoara pentru un copil cu handicap, institutionalizat în Centrul de plasament Sacel, jud. Hunedoara
01h226

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 226

privind aprobarea platii unei sume din bugetul local Consiliului Judetean Hunedoara pentru un copil cu handicap, institutionalizat ĂŽn Centrul de plasament Sacel, jud. Hunedoara

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr. 121907/19.11.2001 prin care Directia Economica propune aprobarea platii sumei de 6.890.500 lei din bugetul local Consiliului Judetean Hunedoara pentru un copil cu handicap, institutionalizat În Centrul de plasament Sacel ,jud. Hunedoara, ai carui parinti au domiciliul stabil În municipiul Sibiu,

Având În vedere adresa nr. 75379/18.07.2001 a Consiliului Judetean Hunedoara prin care se solicita plata acestei sume pentru minora Ciobanu Viorica, si faptul ca finantarea activitatii de protectie a copilului aflat În dificultate si a celui cu handicap care beneficiaza de protectie se asigura de consiliile judetene, locale din a caror raza teritoriala provine copilul ,

Vazând avizul Comisiei de studii,prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu,

În conformitate cu dispozitiile art.1 alin. 1 din H.G. nr. 457/2000 si ale art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "s" si ale art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba plata sumei de 6.890.500 lei din bugetul local În favoarea Consiliului Judetean Hunedoara, reprezentând costul anual pentru copilul cu handicap Ciobanu Viorica, nascuta În loc. Lupeni la data de 13.02.1983, institutionalizata În Centrul de plasament Sacel , jud. Hunedoara , ai carei parinti au domiciliul stabil În Sibiu, str. Turnului nr.23, ap. 22.

Art 2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola