Hotărârea nr. 225/2001

HOTĂRÂREA NR. 225 privind darea în folosinta gratuita a unui teren cu constructie, proprietatea Statului român, situat în Sibiu, Calea Dumbravii FN, în favoarea Casei de Cultura a Studentilor (Modificată de HCL NR. 82/2002)
01h225

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 225

privind darea În folosinta gratuita a unui teren cu constructie, proprietatea Statului român, situat În Sibiu, Calea Dumbravii FN, În favoarea Casei de Cultura a Studentilor

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr. 121599/16.11.2001 prin care Directia Patrimoniu - urbanism propune darea În folosinta gratuita,pe termen de 1 an , a unui teren cu constructie, proprietatea Statului Român, situat În intravilanul municipiului Sibiu, str. Calea Dumbravii FN, În favoarea Casei de Cultura a Studentilor,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "g", ale art. 126 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se da În folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, imobilul Înscris În C.F. Sibiu nr. 25669 , nr. top. 3715/1/2/2/2, teren cu constructie În suprafata de 817 mp, proprietatea Statului român aflat În administrarea Primariei Municipiului Sibiu, situat În intravilanul municipiului Sibiu, str. Calea Dumbravii FN, În favoarea Casei de Cultura a Studentilor Sibiu.

Art 2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola