Hotărârea nr. 224/2001

HOTÃRÂREA NR. 224 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unor terenuri proprietatea Statului Român situate în intravilanul Municipiului Sibiu, Stefan cel Mare - Rampa
01h224

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 224

privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unor terenuri proprietatea Statului Român situate În intravilanul Municipiului Sibiu, Stefan cel Mare - Rampa

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ,ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând referatul nr. 121590/2001, prin care Serviciul Patrimoniu propune aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unor terenuri proprietatea Statului Român, situate În intravilanul Municipiului Sibiu, În str. Stefan cel Mare - Rampa,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art.5 alin.2 din Legea nr. 213/1998,

În temeiul dispozitiilor art. 38 alin 2 lit. "h ", art. 125, precum si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba vânzarea prin licitatie publica a unor terenuri proprietatea Statului Român, situate În intravilanul Municipiului Sibiu, Rampa Stefan cel Mare, identificate În evidentele de carte funciara, dupa cum urmeaza :

a) - teren de constructii CF 6640 Selimbar top 1105/1/1/1/1/1/2 - 440 mp
b) - teren de constructii CF 6640 Selimbar top 1105/1/1/1/1/1/3 - 565 mp
c) - teren de constructii CF 6640 Selimbar top 1105/1/1/1/1/1/4 - 585 mp
d) - teren de constructii CF 6640 Selimbar top 1105/1/1/1/1/1/5 - 455 mp
e) - teren de constructii CF 6640 Selimbar top 1105/1/1/1/1/1/6 - 450 mp
f) - teren de constructii CF 6640 Selimbar top 1105/1/1/1/1/1/7 - 620 mp
g) - teren de constructii CF 6640 Selimbar top 1105/1/1/1/1/1/8 - 490 mp
h) - teren de constructii CF 6640 Selimbar top 1105/1/1/1/1/1/9 - 215mp

Art 2. Pretul de pornire la licitatie va fi de 390.541 lei/mp valabil la data de 31.10.2001, pret ce va fi indexat cu indicii de inflatie prevazuti În Buletinul Statistic de Preturi pâna la data desfasurarii sedintei de licitatie. Pretul de vânzare a fost stabilit conform HCL nr. 179/1999 si indexat pâna În data de 31.10.2001.

Art. 3. Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care:

- au debite fata de Consiliul Local al Municipiului Sibiu;
- sunt ĂŽn litigii cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu;
- au fost adjudecatori ai unei licitatii anterioare si nu au ĂŽncheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Art.4. Directiile din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu vor asigura organizarea procedurii de licitatie publica prevazuta de legislatia În vigoare, pâna la data de 1 februarie 2002.

Art.5. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola