Hotărârea nr. 223/2001

HOTÃRÂREA NR. 223 privind privind aprobarea vânzarii, fara licitatie publica, a terenului proprietatea Statului Român, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, B-dul M. Viteazul aferent tronsonului B al blocului V5
01h223

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 223

privind privind aprobarea vânzarii, fara licitatie publica, a terenului proprietatea Statului Român, situat În intravilanul Municipiului Sibiu, B-dul M. Viteazul aferent tronsonului B al blocului V5

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr.123911/21.11.2001 prin care Directia Patrimoniu - urbanism propune aprobarea vânzarii, fara licitatie publica, a terenului proprietatea Statului Român , situat În intravilanul Municipiului Sibiu, B-dul M. Viteazul aferent tronsonului B al blocului V5,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 5 alin.2 din Legea nr. 213/1998, În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "f" si "h" , ale art. 125 , precum si ale art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba vânzarea, fara licitatie publica, a terenului proprietatea privata a Statului Român, situat În Sibiu, B-dul M. Viteazul pe care este amplasat tronsonul B al Blocului V5, În suprafata de 452 mp În favoarea proprietarului constructiei, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate. Terenul este Înscris În C.F. 41650 Sibiu, cu nr. top 4060/5 si are o suprafata de 452 mp.

Art 2. Pretul minim de la care se va porni negocierea pentru vânzarea terenului va fi de 700.000 lei/mp conform raportului de evaluare Întocmit de S.C. SIBCONSULT S.R.L., Înregistrat la Primaria Municipiului Sibiu cu nr.122124/19.11.2001.

Art. 3. Se numeste comisia de negociere compusa din :

1) Gheorghe Tuluc - viceprimar - presedinte
2) Iordan Nicola - Secretar - membru
3) Viorica Bândescu - dir. Dir. Economica. - membru
4) Dorin Maiet - dir. Dir.Patrim. - urbanism - membru
5) Dorin Nistor - sef Serv. Juridic - membru

Art.4. Contractul va fi Întocmit si autentificat prin grija Serviciului Juridic din cadrul Primariei Municipiului Sibiu. Cheltuielile ocazionate de vânzarea - cumpararea terenului vor fi suportate de cumparator.

Art.5. Se mandateaza d-nul Klaus Werner Iohannis , Primarul Municipiului Sibiu, sa Încheie si sa semneze contractul de vânzare - cumparare.

Art.6. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola