Hotărârea nr. 222/2001

HOTÃRÂREA NR. 222 privind însusirea rapoartelor de expertiza tehnica - judiciara
01h222

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 222

privind ĂŽnsusirea rapoartelor de expertiza tehnica - judiciara

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001

Analizând raportul nr. 123659/21.11.2001 al Comisiei pentru verificarea rapoartelor de expertiza,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 728 din Codul Civil,

În temeiul prevederilor art. 3 , ale art. 38 alin. 2 lit. "f", art. 121 si 123 alin.2 precum si ale art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se Însusesc rapoartele de expertiza tehnica - judiciara, cuprinse În anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre

Art.2. Nu se Însuseste raportul de expertiza tehnica - judiciara conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola
ANEXA NR. 1

S I T U A T I A
expertizelor ĂŽntocmite conform art. 3 alin. 1 si 2; art. 38 alin. 2 lit. f, art. 121 si art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, ĂŽnsusite de catre Consiliul Local

Nr crt

Nr. dosar instanÞã

Coproprietari

Cote %

Adresa

Nr. camere

Valoarea de circulaĂžie -mii lei-

Sulta cuvenitĂŁ -mii lei-

Supraf teren -mp-

OBSERVAÞII

  1. 4498/2001 Statul Român 1 / 1 str. Morilor, nr. 34 16 900.000 - - Se ĂŽnsuseste suplimentul raportului de expertiza ĂŽntocmit ĂŽn dosarul nr. 4498/2001 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu de expertul Oniga Vasile la solicitarea reclamantei S.C. Liberta S.R.L. reprezentata prin doamna Sekeli Ana.
      2. 4940/2001 Statul Român 1 / 1 str. N. Balcescu, nr. 38 - 2.025.000 - 635 Se ĂŽnsuseste raportul de expertiza ĂŽntocmit ĂŽn dosarul 4940/2001 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu de expert ing. Grunca Adrian la solicitarea S.C. Cibinul S.A. , pret din care urmeaza a fi scazute investitiile facute de chirias.

      3

2022/2001

Mosor Daciana

Constantin Mircea

Micu Mihai Dan si sotia

Statul Român

- B-dul Victoriei, nr. 66

 

4

3

2

- - 1192 Se Însuseste raportul de expertiza Întocmit in dosarul nr. 2022/2001 aflat pe rolul Judecatoriei Sibiu de expert topografic Radu Iordan Întrucât din lucrarea efectuata sunt identificate apartamentele asa cum au fost ele cumparate În baza Legii 112/1995 de fostii chiriasi, rectificându-se astfel greselile aparute la Înstrainarea initiala a acestora.

4

3862/2001

Statul Român

 

Danila Varvara

0,75% din subsol

0,25% din subsol

str. Decebal, nr. 13 3   9.399,982   Se ĂŽnsuseste raportul de expertiza ĂŽntocmit de expert Oniga Vasile ĂŽn dosar nr. 3862/2001 aflat pe rolul Judecatoriei Sibiu ĂŽntrucât evaluarea facuta pentru cota statului este ĂŽn conformitate cu coeficientii de pret stabiliti de Legea nr. 112/1995.
5 4130/2001 Statul Român 1 / 1 str. V. Milea,nr. 15 1 240.000 - 364 Se Însuseste raportul de expertiza Întocmit În dosarul nr. 4130/2001 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu de expertul Tudor Berariu la solicitarea domnului Bucur Mircea Întrucât pretul de piata apreciat de expert În ceea ce priveste atât terenul cât si constructiile edificate a fost corect evaluat având În vedere vadul comercial existent În zona precum si starea tehnica a constructiilor.
6 5916/2001 Statul Român 1 / 1 str. St. cel Mare,nr. 46 3 187.000 - 55,5 Se Însuseste raportul de expertiza Întocmit În dosarul nr. 5916/2001 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu de expert Oniga Vasile la solicitarea S.C. Berghezan Prod S.A. Întrucât pretul de piata apreciat de expert În ceea ce priveste atât terenul cât si constructiile edificate a fost corect evaluat având În vedere vadul comercial existent În zona precum si starea tehnica a constructiilor.
7 6361/2000 Statul Român 1 / 1 str. Tg. Fânului,nr. 4 2 250.000 - 47 Se Însuseste raportul de expertiza Întocmit În dosarul nr. 6361/2000 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu de expertul Oniga Vasile la solicitarea S.C. Com Tina S.R.L. Întrucât pretul de piata apreciat de expert În ceea ce priveste constructiile edificate a fost corect evaluat având În vedere vadul comercial existent În zona precum si starea tehnica a constructiilor.

Anexa nr. 2

S I T U A T I A
expertizelor ĂŽntocmite conform art. 3 alin. 1 si 2; art. 38 alin. 2 lit. f, art. 121 si art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, neĂŽnsusite de catre Consiliul Local

Nr crt

Nr. dosar instanÞã

Coproprietari

Cote %

Adresa

Nr. camere

Valoarea de circulaĂžie -mii lei-

Sulta cuvenitĂŁ -mii lei-

Supraf teren -mp-

OBSERVAÞII

  1. 6491/2001

Statul Român

Vasiu Ioan si Zoita

- str. Brazilor, nr. 23 - - - - Nu se însusesc rapoartele de expertiza întocmite de expert Marginean Radu , specialitatea de instalatii pentru constructii precum si expertiza tehnica constructii întocmita de arh. Ioan Selegian întrucât sporul de valoare adus imobilului prin investitiile facute de reclamanti respectiv instalatii curent si apa în cuantum de 117.013.000 lei stabilite de expert Marginean Radu precum si îmbunatatirile si finisajele aduse constructiei stabilite în cuantum 81.573.000 lei de expertul Ioan Selegian nu pot fi restituite reclamantilor întrucât acestea nu au profitat Statului Român. În prezent, imobilul se afla în proprietatea numitilor Rosca Ioan si Ana care si-au redobândit dreptul de proprietate asupra acestuia pe cale judecatoreasca si nu în temeiul Legii nr. 10/2001.