Hotărârea nr. 221/2001

HOTÃRÂREA NR. 221 privind completarea Hotarârii nr. 179/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
01h221

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 221

privind completarea Hotarârii nr. 179/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr. 121876/19.11.2001 prin care Directia Economica propune completarea Hotarârii nr. 179/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu În sensul acordarii de facilitati la transportul În comun elevilor care frecventeaza cursurile de zi ale scolilor profesionale si de ucenici,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 13 lit. "b" din Legea nr. 197/1998, ale art. 176 alin.1 din Legea nr. 84/1995, republicata, ale art. 56 din Legea nr. 24/2000 si ale art. 18 alin. 3 din O.G. nr. 27/2001

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit "d" si "s" precum si ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.I. Se completeaza Hotarârea nr. 179/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, art.1 urmând sa aiba urmatorul continut :

" Art.1. Se aproba reducerea cu 50% a tarifelor la abonamentele lunare pentru transportul În comun, pentru o singura linie, elevilor din institutiile de Învatamânt liceal si elevilor care frecventeaza cursurile de zi ale scolilor profesionale si de ucenici. "

Art. II. Finantarea cheltuielilor se va asigura din creditele alocate potrivit art. 4 din Hotarârea nr. 179/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art. III Primarul Municipiului Sibiu si S.C. TURSIB S.A. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola