Hotărârea nr. 220/2001

HOTÃRÂREA NR. 220 privind repartizarea prioritara a unor locuinte din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmeaza sa fie evacuate si pentru unele cazuri deosebite
01h220

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 220

privind repartizarea prioritara a unor locuinte din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmeaza sa fie evacuate si pentru unele cazuri deosebite

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând referatul nr.123658/21.11.2001, prezentat de Comisia sociala prin care se solicita repartizarea de locuinte din fondul locativ de stat persoanelor care au fost sau urmeaza sa fie evacuate din locuintele pe care le-au detinut În calitate de chiriasi .

În conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 40/1999 si ale Hotarârii Consiliului Local nr. 195/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. " h ", ale art. 125 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1.Se acorda prioritar locuinte din fondul locativ de stat unor familii care sunt sau urmeaza sa fie evacuate din locuintele pe care le-au detinut ĂŽn calitate de chiriasi si pentru unele cazuri deosebite, astfel :

a) Pentru familia DUMITRA BOGDAN - CRISTIAN , compusa din 3 persoane, se repartizeaza locuinta situata ĂŽn Sibiu, Piata Aurarilor nr. 7 .
b) Pentru familia MIHAILA CONSTANTIN, compusa din 3 persoane, se repartizeaza locuinta situata ĂŽn Sibiu, cartier Tiglari, bl. G2 ap. 43.

Art. 2. Primarul municipiului Sibiu si S.C. Urbana SA, vor asigura executarea prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola