Hotărârea nr. 22/2001

HOTARAREA NR. 22 privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu
01h21

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 22

privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 22.02.2001,

Analizând referatul nr. 17191/2001 al DirecÞiei AdministraÞie Localã, prin care se propune completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art.20 , alin.(3) ºi art. 36 din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã , privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art.1. Se completeazĂŁ Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanĂže Âşi administrarea domeniului public Âşi privat al municipiului cu urmĂŁtorii consilieri municipali: d-na Aurelia TeÂşu Âşi dl. Gheorghe Ioan Popa.

Art.2. Se completeazĂŁ Comisia pentru comerĂž Âşi servicii publice cu dl. consilier Ioan Stroie.

Art.3. Se completeazã Comisia pentru activitãÞi ºtiinÞifice, ÎnvãÞãmânt, sãnãtate, culturã, protecÞie socialã, sportive ºi de agrement cu dl. consilier Cosmin Silviu Ionescu.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 22.02.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache p.SECRETAR
dir.Gabriela MihĂŁilescu