Hotărârea nr. 218/2001

HOTÃRÂREA NR. 218 privind stabilirea chiriei lunare pentru spatiile cu destinatia de locuinta din blocul situat în Sibiu str. Henri Coanda nr. 12
01h218

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 218

privind stabilirea chiriei lunare pentru spatiile cu destinatia de locuinta din blocul situat ĂŽn Sibiu str. Henri Coanda nr. 12

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr. 123539/21.11.2001 prin care Directia Economica propune instituirea chiriei lunare pentru spatiile cu destinatia de locuinta din blocul situat În Sibiu, str. Henri Coanda nr. 12,

Având În vedere indicele de inflatie stabilit de Comisia Nationala de Statistica pentru anul 1999, 2000 si octombrie 2001,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 28 din Legea nr. 114/1996, republicata si ale art. 26 si 31 din O.U.G. nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatie de locuinta,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. f si ale art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se stabileste chiria lunara pentru spatiile cu destinatia de locuinta din blocul situat În Sibiu, str. Henri Coanda nr. 12, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola