Hotărârea nr. 217/2001

HOTĂRÂREA NR. 217 privind înfiintarea Serviciului public de administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Anexa nr. 1 revocată prin HCL NR. 429/2006)
01h217

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 217

privind înfiintarea Serviciului public de administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând referatul nr.124343/2001, privind înfiintarea Serviciului public de administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu prevederile art.2, alin.(2), din Legea nr.326/2001 a serviciilor publice de gospodarie comunala,

În temeiul prevederilor art.38, alin.(2), lit."i", art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica, locala

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. (1) Se aproba înfiintarea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu a Serviciului public de administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de Stat începând cu data de 03.01.2002.
(2) Serviciul public constituit conform alin.(1) va avea personalitate juridica iar conducatorul acestuia calitatea de ordonator secundar de credite.
(3) Obiectul de activitate al Serviciului public de administrare unitati scolare îl constituie administrarea unitatilor de învatamânt care fac parte din domeniul public al Municipiului Sibiu, dupa cum urmeaza:
- învatamânt prescolar : gradinite;
- învatamânt scolar, primar si gimnazial;
- învatamânt liceal , postliceal; profesional si ucenici ;
- cantine si camine, aferente unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat.

Art.2 Serviciul public de administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat va avea sediul în Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr.2.

Art.3 Se aproba Regulamentul de functionare al Serviciului public de administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 4 Patrimoniul Serviciului public de administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat se constituie din bunurile mobile mentionate în anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotârâre. Predarea patrimoniului se va face de catre o comisie stabilita prin dispozitia primarului, pe baza de protocol.

Art. 5 Se aproba Organigrama Serviciului public de administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat conform anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.6 Se aproba statul de functii al Serviciului public de administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat conform anexei nr.4 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.7 Bugetul de venituri si cheltuieli al serviciului public se va aproba conform Legii 189/1998 a finantelor publice locale si Legii bugetului de stat pe anul 2002 , odata cu aprobarea bugetului local al municipiului Sibiu.

Art.8 Se modifica art.1 din Hotarârea nr.161/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind înfiintarea Serviciului public de interes local pentru administrarea domeniului public si privat al Municipiului Sibiu, în sensul eliminarii din obiectul de activitate al acestui serviciu, administrarea unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat.

Art. 9 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptată în Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

 Anexa 1 la HCL 217/2001

 

REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A UNITATILOR DE INVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

Cap.1. DISPOZITII GENERALE

1. Serviciul public de administrare a unitatilor  de  învatamânt preuniversitar  de  stat  denumit în   continuare  “Serviciul public de administrare unitati  scolare” se înfiinteaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu;

2. Sediul Serviciului public de administrare  unitati  scolare este în Sibiu, str. S.Brukenthal nr. 2 Sibiu;

3. Serviciul public de administrare unitati  scolare se înfiinteaza cu personalitate juridica, finantat din alocatii de la bugetul  local si  din surse extrabugetare ;

4. Patrimoniul Serviciului public de administrare  unitati  scolare este format din bunuri mobile conform Anexei 2;

Cap.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

5.Obiectul de activitate al Serviciului public de administrare unitati  scolare  îl constituie administrarea  unitatilor  de învatamânt  care fac parte din domeniul public  al Municipiului Sibiu,  dupa cum urmeaza:

- învatamânt prescolar - gradinite;

- învatamânt scolar primar si gimnazial;

- învatamânt liceal, postliceal, profesional si de ucenici;

- cantine si camine, aferente unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat.

6.Serviciul  public de administrare unitati scolare  înfiintat conform art.1 va avea urmatoarele atributii:

-urmareste si coordoneaza activitatea administrativa în unitati ;

-asigura pastrarea si actualizarea Cartii constructiilor;

-identifica lucrarile de întretinere, reparatii curente, reparatii capitale si dotari  necesare bunei functionari a unitatilor de învatamânt ;

-identifica oportunitatile de obtinere a  veniturilor  prin închirieri de spatii, terenuri etc. din  cadrul unitatilor de învatamânt;

- asigura si urmareste  executarea lucrarilor de întretinere si reparatii curente în regie proprie la fiecare unitate în  parte , în conditiile prevazute de legislatia în vigoare;

- întocmeste în colaborare cu Inspectoratul Scolar, Regulamente de Ordine Interioara pentru  caminele  aflate în administrarea unitatilor de învatamânt si se supune aprobarii Consililui Local, în termen de 30 zile de la înfiintare;

- asigura prin personal calificat  conditiile optime de  desfasurare a

activitatii  de  administrare a  unitatilor de învatamânt .

- asigura paza unitatilor de învatamânt;

Cap.3 CONDUCEREA SI CONTROLUL

7. Conducerea Serviciului public  de  administrare unitati  scolare este asigurata de un sef de serviciu, care trebuie sa aiba studii superioare   si o vechime în munca de minim 10 ani.

Numirea sefului de serviciu se face de catre Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin hotarîre, ca urmare a promovarii concursului sau examenului, dupa caz, organizat în conditiile prevazute de lege.

Seful Serviciului public de administrare unitati  scolare  are calitatea de ordonator secundar de credite si va avea în subordine un numar de 24 ordonatori tertiari de credite, potrivit actualei organizari.

8. Organigrama, statul de functii si numarul personalului se aproba de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin hotarîre, la propunerea primarului.

9. Angajarea personalului se face de catre primar, prin dispozitie, în conditiile legii.

10. Salarizarea personalului încadrat în Serviciul public de administrare unitati   scolare se stabileste potrivit legii, prin echivalenta cu cea a personalului din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

11. Seful Serviciului public de administrare unitati scolare se subordoneaza primarului sau, dupa caz, unui viceprimar sau secretarului municipiului Sibiu, prin delegare de atributii .

12. Controlul ierarhic si de specialitate va fi exercitat de personalul din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, nominalizat prin dispozitia primarului.         

Cap.4 CONTABILITATEA SI FINANTAREA

13. Evidenta contabila se organizeaza si se conduce potrivit Legii nr.  82/1991 republicata , privind contabilitatea.

14. Finantarea se asigura din  alocatii de la bugetul local si  din veniturile proprii ale  Serviciului public de administrare unitati scolare.

15. Serviciul public de administrare unitati scolare  are  atributiile  si responsabilitatile  prevazute de  Legea nr .189/1998 privind finantele publice locale.

Cap.5 DURATA

16. Serviciul public de administrare unitati  scolare  va începe sa functioneze începînd cu data de 3  ianuarie  2002 si va fi desfiintat prin hotarîre a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, din motive de legalitate, oportunitate, eficienta economica sau daca intersesul public o impune.

Cap.6 DISPOZITII FINALE

17. Directiile din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu  vor acorda asistenta de specialitate personalului angajat.

18. Organigrama Serviciului public de administrare  unitati  scolare este conform anexei 3.

19. Statul de functii al Serviciului public de administrare unitati scolare  este conform anexei 4.

20. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002  va fi  aprobat prin Hotarâre a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, odata cu bugetul local, în  conformitate cu dispozitiile Legii nr. 189/1998, privind  finantele publice locale si Legii bugetului de stat pe anul 2002.

21. Seful Serviciului public de administrare unitati scolare va întocmi în termen de 30 zile de la numire, “fisa postului” pentru întreg personalul si va organiza circuitul si arhivarea documentelor.

22. Prezentul regulament poate fi modificat, completat sau revocat prin hotarîre a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

                       

PRESEDINTE, 
Aurelia Tesu 

Contrasemneaza
SECRETAR,
Iordan Nicola


ANEXA NR.  2 la HCL 217/2001                              

                                                         

PATRIMONIUL  SERVICIULUI PUBLIC DE  ADMINISTRARE  UNITATI DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

- 1 autoturism   DACIA

- 2 calculatoare  cu   imprimanta

- 8 birouri

- 10 scaune

- 7 dulapuri

 

PRESEDINTE, 
Aurelia Tesu 

Contrasemneaza
SECRETAR,
Iordan Nicola