Hotărârea nr. 216/2001

HOTĂRÂREA NR. 216 privind înfiintarea Serviciului public de Protectie si Asistenta Sociala (Modificată de HCL NR. 17/2002, HCL NR. 57/2002, HCL NR. 59/2002, HCL NR. 173/2002 și HCL NR. 39/2003)
01h216

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 216

privind ĂŽnfiintarea Serviciului public de Protectie si Asistenta Sociala

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr. 123424/21.11.2001 al Directiei Sociale, Directiei Administratie Locala si Directia Economica, prin care se propune organizarea Serviciului public Protectie si Asistenta Sociala,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu prevederile art. 35, alin.1, pct.1 din Legea nr. 189/1998,

În temeiul art. 38, alin2, lit. "e", "i", "s", precum si al art.46, alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba Înfiintarea Serviciului public de Protectie si Asistenta Sociala, ca serviciu public, fara personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, Începând cu data de 03.01.2002. Obiectul de activitate al Serviciului public Protectie si Asistenta Sociala Îl constituie realizarea ansamblului de masuri, programe, activitati si servicii specializate de protejare a persoanelor cu probleme speciale aflate În dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii un mod normal si decent de viata.

Art. 2 Serviciul public Protectie si Asistenta Sociala are sediul ĂŽn Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr.2..

Art. 3. Patrimoniul serviciului public se constituie din bunurile mobile conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre. Predarea patrimoniului se va face de catre o comisie stabilita prin dispozitia Primarului, pe baza de protocol.

Art.4. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare, conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.5. Se aproba organigrama, st atul de functii si numarul de personal al Serviciului public Protectie si Asistenta Sociala, conform anexelor nr.3 si 4, care fac parte integranta din prezenta hotarâre. Personalul angajat În cadrul aparatului propriu al Consiliului Local, care exercita atributii care au legatura cu activitati sociale, se preia partial de catre Serviciul public Protectie si Asistenta Sociala si se considera transferat În interesul serviciului.

Art.6. Bugetul de venituri si cheltuieli al Serviciului public Protectie si Asistenta Sociala, se va aproba, prin hotarâre, de catre Consiliul Local, odata cu Bugetul local pe anul 2002. Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura integral din subventii alocate de la bugetul local. Deosebit de alocatiile bugetare Serviciul public poate utiliza si fonduri extrabugetare obtinute În conditiile legii, din donatii, sponsorizari sau actiuni de parteneriat, primite de la persoane fizice si juridice sau realizate cu organisme guvernamentale sau neguvernamentale, române sau straine.

Art.7. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

ANEXA NR.1

PATRIMONIUL SERVICIULUI PUBLIC PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA

¡ 1 computer cu imprimanta

¡ 2 dulapuri

¡ 7 birouri

¡ 1 telefon

¡ 1 autoturism


Anexa nr. 2

REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA

Cap.1. DISPOZITII GENERALE

          Art.1. Serviciul public Protectie si Asistenta Sociala, denumit În continuare "Serviciul Public Protectie si Asistenta Sociala", se organizaeaza În subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu si se adreseaza persoanelor aflate În dificultate.

          Art.2. Sediul Serviciului public Protectie si Asistenta Sociala este În Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr.2.

          Art.3. Serviciul public Protectie si Asistenta Sociala se organizeaza fara personalitate juridica, pe durata nelimitata si este finantat integral din subventii alocate de la bugetul local.

          Art.4. Patrimoniul Serviciului public Protectie si Asistenta Sociala este format din bunuri mobile.

          Art.5. Structura organizatorica a Serviciului public Protectie si Asistenta Sociala  cuprinde urmatoarele compartimente:

                    a) Biroul Protectie si Asistenta Sociala;

                    b) Biroul Protectie Speciala;

                    c) Biroul Buget, finante,contabilitate, resurse umane, juridic, administrativ,

cu atributiile si raspunderile ce decurg din lege si din prezentul Regulament.

          Cap.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

          Art.6. Obiectul de activitate al Serviciului public Protectie si Asistenta Sociala În constituie realizarea ansamblului de masuri, programe, activitati si servicii specializate de protejare a persoanelor cu probleme speciale aflate În dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii, un mod normal si decent de viata, potrivit prevederilor prezentului Regulament si legislatiei În vigoare.

          În vederea solutionarii cazurilor sociale înregistrate si aflate în curs de rezolvare, serviciul public va colabora si se va consulta cu urmatoarele institutii:

¡     Directia de Munca si Solidaritate Sociala;

¡     Inspectoratul teritorial pentru Persoane cu Handicap;

¡     Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate;

¡     Directia de Sanatate Publica;

¡     Oganizatiile neguvernamentale din tara si strainatate care au ca obiect de activitate protectia si asistenta sociala si care pot oferi sprijin tehnic, financiar sau material.

          Art.7. Compartimentele de specialitate ale serviciului, În exercitarea atributiilor ce le revin, vor colabora În toate problemele, atât Între ele, cât si cu compartimentele aparatului propriu al Consiliului Local.

 

          Cap.3. CONDUCEREA SI CONTROLUL

          Art.8. Conducerea operativa a Serviciului public Protectie si Asistenta Sociala este asigurata de un sef de serviciu, numit În conditiile legii.

          Numirea sefului de serviciu se face de catre Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin hotarâre, ca urmare a promovarii concursului sau examenului, dupa caz, organizat În conditiile legii.

          Seful de serviciu asigura conducerea, Îndrumarea si controlul compartimentelor din structura Serviciului public Protectie si Asistenta Sociala.

          Art.9. Organigrama, statul de functii si numarul de personal se aproba de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin hotarâre, la propunerea Primarului.

          Art.10. Angajarea personalului se face de catre Primar, prin dispozitie, ca urmare a promovarii concursului, organizat În conditiile legii.

          Art.11. Salarizarea personalului Încadrat În Serviciul public Protectie si Asistenta Sociala  se stabileste potrivit legii, prin echivalenta cu cea a personalului din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

          Art.12. Seful Serviciului public Protectie si Asistenta Sociala se subordoneaza Primarului sau, dupa caz, Secretarului municipiului Sibiu, prin delegare de atributii.

          Art.13. Controlul ierarhic si de specialitate va fi exercitat de personalul din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, nominalizat prin dispozitia Primarului.

          Cap.4. CONTABILITATEA SI FINANTAREA

          Art.14. Evidenta contabila se organizeaza si se conduce potrivit Legii nr. 82/1991, republicata, privind contabilitatea.

          Art.15. Finantarea se asigura integral din subventii alocate de la bugetul local.

          Deosebit de alocatiile bugetare Serviciul public poate utiliza si fonduri extrabugetare obtinute În conditiile legii, din donatii, sponsorizari sau actiuni de parteneriat, primite de la persoane fizice si juridice sau realizate cu organisme guvernamentale sau neguvernamentale, române sau straine.

          Art.16. Serviciul public Protectie si Asistenta Sociala are calitatea de ordonator tertiar de credite, potrivit Legii nr. 189/1998 privind finantele publice.

          Cap.5. DURATA

          Art.17. Serviciul public Protectie si Asistenta Sociala va Începe sa functioneze Începând cu data de 01.01.2002 si va fi desfiintat prin hotarâre a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din motive de legalitate, oportunitate, eficienta economica sau daca interesul public o impune.

          Cap.6. DISPOZITII FINALE

          Art.18. Directiile din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu vor organiza Înfiintarea serviciului public si vor acorda asistenta de specialitate personalului angajat.

          Art.19. În cazul desfiintarii serviciului public, patrimoniul acestuia revine Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

          Art.20. Serviciul public Îsi va organiza arhiva proprie În care va pastra În conformitate cu prevederile legale:

¡     documente de personal;

¡     documente financiar-contabile;

¡     documente specifice activitatii sale curente.

          Art.21. Personalul Serviciului public Protectie si Asistenta Sociala este obligat :

¡     sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului Regulament;

¡     sa manifeste solicitudine, disciplina, initiativa si o buna colaborare ĂŽn ĂŽndeplinirea sarcinilor specifice;

¡     sa raspunda personal pentru continutul, forma si legalitatea actelor si a materialelor scrise pe care le ĂŽntocmesc ĂŽn cadrul competentelor lor;

¡     sa informeze cetatenii asupra tuturor serviciilor care pot fi oferite si a tuturor drepturilor conferite de lege si sa-i trateze cu respect si demnitate pastrând confidentialitatea informatiilor.

          Art.22. Prezentul Regulament poate fi modificat, completat sau revocat prin hotarâre a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.


Anexa nr. 3


Anexa nr. 4